– Ab­sur­de sank­sjo­ner

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

VENEZUELA: Venezuela me­ner at sank­sjo­ne­ne som EU har ved­tatt mot lan­det, er ulov­li­ge og ab­sur­de. – De euro­pe­is­ke in­sti­tu­sjo­ne­ne vi­ser sin elen­di­ge og skam­me­li­ge un­der­kas­tel­se over­for dik­ta­te­ne til USAS re­gje­ring, skri­ver uten­riks­de­par­te­men­tet i Ca­ra­cas i en presse­mel­ding. Re­gje­rin­gen i det sør­ame­ri­kans­ke lan­det me­ner at sank­sjo­ne­ne bry­ter med in­ter­na­sjo­na­le lo­ver og prin­sip­pe­ne om su­ve­re­ni­tet, folks selv­be­stem­mel­ses­rett og det at land ikke skal blan­de seg inn i et an­net lands in­ter­ne an­lig­gen­der. Sank­sjo­ne­ne mot Venezuela ble ved­tatt av EUS uten­riks­mi­nist­re man­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.