Midt­østen-eks­pert tror Li­ba­non skå­nes for ny krig

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

LI­BA­NON: Det blir nep­pe no­en ny krig i Li­ba­non nå, me­ner Midt­østen-eks­pert Knut S. Vi­kør.

Saudi-ara­bia vil kan­skje nøye seg med å gi Hiz­bol­lah­be­ve­gel­sen en ad­var­sel. I et Tv-in­ter­vju i hel­gen åp­net Li­ba­nons av­gåt­te stats­mi­nis­ter Sa­ad Hari­ri (bil­det) for at han li­ke­vel kan fort­set­te som re­gje­rings­sjef. In­ter­vju­et ble imid- ler­tid gjort i Saudi-ara­bia, som an­kla­ges for å hol­de Hari­ri i hus­ar­rest. Stats­mi­nis­te­ren er fort­satt ikke til­ba­ke i hjem­lan­det etter at han for halv­an­nen uke si­den er­k­la­er­te at han gikk av.

Sam­ti­dig har både Hari­ri og saudi­ara­bis­ke myn­dig­he­ter kom­met med skar­pe ad­vars­ler til den li­ba­ne­sis­ke Hiz­bol­lah­be­ve­gel­sen, som støt­tes av Iran. Be­ve­gel­sen om­fat­ter både en mek­tig mi­lits­styr­ke og po­li­ti­ke­re som del­tar i Li­ba­nons re­gje­ring.

– Det som fore­går, drei­er seg åpen­bart om Iran, sier Vi­kør, som er pro­fes­sor i his­to­rie ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

Saudi-ara­bia og fle­re and­re ara­bis­ke land be­ord­ret alle sine bor­ge­re i Li­ba­non til å rei­se hjem. – Det kan hen­de at det­te bare er et skudd for bau­gen og en ad­var­sel til Hiz­bol­lah, sier Vi­kør. Hvis Hari­ri fak­tisk rei­ser til­ba­ke til hjem­lan­det, kan det tyde på at Saudi-ara­bia nøy­er seg med å gi Hiz­bol­lah «et rapp over fing­re­ne», iføl­ge Vi­kør.

Et al­ter­na­tiv for Saudi-ara­bia kan va­ere å få and­re ara­bis­ke land med på en øko­no­misk boi­kott av Li­ba­non. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.