BREXIT-PRO­SES­SEN

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

■ 23. juni 2016 stem­te 51,9 pro­sent av bri­tis­ke vel­ge­re for å mel­de Stor­bri­tan­nia ut av EU.

■ 13. mars 2017 ga Par­la­men­tet stats­mi­nis­ter There­sa May klar­sig­nal til for­melt å star­te pro­ses­sen med å mel­de Stor­bri­tan­nia ut av EU.

■ 29. mars 2017 ut­løs­te Stor­bri­tan­nia Eu-trak­ta­tens ar­tik­kel 50 om ut­mel­ding av EU, som leg­ger opp til en to år lang for­hand­lings­pro­sess om vil­kå­re­ne for ut­mel­ding og om ramme­ver­ket for det fram­ti­di­ge for­hol­det.

■ 19. juni 2017 star­tet for­hand­lin­ge­ne mel­lom EU og Stor­bri­tan­nia.

■ EUS sjef­for­hand­ler Michel Bar­ni­er har an­slått at en av­ta­le om vil­kå­re­ne for ut­mel­ding må va­ere på plass in­nen ok­to­ber 2018 hvis Stor­bri­tan­nia og EU skal rek­ke å ra­ti­fi­se­re den in­nen fris­ten.

■ Man­dag opp­lys­te den bri­tis­ke re­gje­rin­gen at Par­la­men­tet blir nødt til å god­kjen­ne vil­kå­re­ne for brexit.

■ 29. mars 2019 går Stor­bri­tan­nia auto­ma­tisk ut av EU, med mind­re par­te­ne en­stem­mig blir eni­ge om en ut­set­tel­se. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.