Skue­spil­ler Baard Owe er død

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur -

Den norsk-dans­ke skue­spil­le­ren og san­ge­ren Baard Owe er død, 81 år gam­mel, etter å ha av­slut­tet en kort­va­rig be­hand­ling for lunge­kreft, skri­ver ny­hets­by­rå­et Rit­zau. Owe ar­bei­det som skue­spil­ler til det sis­te, og var på jobb da­gen før han døde. Han var gjen­nom 60 år gift med skue­spil­ler Ma­rie­loui­se Co­ninck. Owe ble født i Mo­sjø­en, og reis­te til Dan­mark etter Sta­tens Tea­ter­sko­le i Oslo på 1950-tal­let. I Dan­mark har han spilt blant an­net som pro­fes­sor Bon­do i Lars von Tri­ers Tv-se­rie «Ri­get», og I 2007 spil­te Owe ho­ved­rol­len i den nors­ke fil­men «O’hor­ten» av Bent Ha­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.