Kre­ver Dra­ma­ten-le­del­sens av­gang

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur -

An­sat­te ved svens­ke Dra­ma­ten kre­ver at le­del­sen ved den svens­ke na­sjo­nal­sce­nen, der nors­ke Ei­rik Stu­bø er tea­ter­sjef, byt­tes ut. Det skri­ver Da­gens Nyheter, iføl­ge TT. Bak­grun­nen skal va­ere at en skue­spil­ler på Dra­ma­ten an­gi­ve­lig skal ha be­gått gro­ve kren­kel­ser mot kol­le­ger. Det er snakk om per­son­an­grep og for­dek­te trus­ler. Men til tross for at fle­re an­sat­te har for­talt at de er redd for skue­spil­le­ren, har le­del­sen ikke gjort noe. – Min mis­tro mot le­del­sen er enorm. Jeg ser ikke hvor­dan den nå­va­eren­de le­del­sen skal kun­ne løse det­te, sier en Dra­ma­ten-an­satt til avi­sen. Vi­de­re skal det ha fore­kom­met en ar­beids­kul­tur på Dra­ma­ten der ra­seri­ut­brudd og kren­kel­ser har va­ert ak­sep­tert, sa­er­lig fra mann­li­ge skue­spil­le­re og re­gis­sø­rer. Le­del­sen sva­rer iføl­ge TT at de ikke kan gå i de­tal­jer på hvil­ke til­tak de har iverk­satt, men at man ser på alle til­fel­le­ne. De har også star­tet en ut­red­ning og hen­tet inn eks­ter­ne ju­ris­ter og psy­ko­lo­ger. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.