På kino

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur Scene -

6

«Bla­de Run­ner 2049» Det tok gans­ke nøy­ak­tig 35 år før fort­set­tel­sen på «Bla­de Run­ner» en­de­lig kom, noe som vi­ser seg å va­ere et mi­ra­kel til akku­rat rett tid.

5

«Wind Ri­ver» Taylor Sheri­dan ven­der til­ba­ke med nok en ekte­følt, ka­rak­ter­dre­vet neo-western der stats­by­rå­kra­ti og rett­fer­dig­het sjel­dent går hånd i hånd.

«Thor: Rag­na­rok» En av årets mor­soms­te ko­me­di­er, som til­fel­dig­vis også er en episk su­per­helt­film!

«Hva vil folk si» Et vir­ke­lig­hets­na­ert dra­ma som be­rø­rer og rys­ter. Sam­ti­dig en film som ikke skju­ler en ty­de­lig og en­ga­sjert egen­vil­je fra film­ska­per Iram Haqs side til å set­te dags­or­den.

«Om kropp og sjel» En skjør kja­er­lig­hets­his­to­rie om to vel­dig for­skjel­li­ge per­soner som tar de førs­te, nø­len­de skrit­te­ne til å åpne seg opp for hver­and­re, og vå­ger å va­ere sår­ba­re.

«The Squa­re» Et sa­ti­risk og tid­vis hys­te­risk mor­somt an­grep på men­nes­ket som flokk­dyr, hvor­dan vi er vil­li­ge til å gå inn i de mest ube­ha­ge­li­ge, pin­li­ge si­tua­sjo­ne­ne, enn så øde­leg­gen­de de kan va­ere.

«Thel­ma» Joachim Tri­ers sjan­ger­film plas­se­rer seg et sted mel­lom thril­ler og grøs­ser, der det over­na­tur­li­ge blir en driv­kraft i spen­nings­for­tel­lin­gen om en ung kvin­nes kamp med egne de­mo­ner.

«It» Man vet ald­ri helt hva man kan få av en Step­hen King-film­a­ti­se­ring, men det­te er en over­ras­ken­de vel­lyk­ket klovne­skrekk. 4

«Mord på Ori­ent­eks­pres­sen» Agatha Chris­ties «Mord på Ori­ent­eks­pres­sen» er fort­satt en sne­dig his­to­rie, og Ken­neth Bra­nagh for­tel­ler den bra.

«Ju­pi­ters måne» Van­vit­tig am­bi­siøst dra­ma om flykt­ning­pro­ble­ma­tikk, pak­ket inn i en ma­gis­krea­lis­tisk, re­li­giøs fa­bel om Je­sus’ til­bake­komst.

«Jule­blod» En for­skrudd se­rie­mor­der i jule­nisse­drakt har drept no­en i Nor­ges land hver bi­di­ge jul­af­ten, og på åste­det fin­ner po­li­ti­et en lis­te med navn psy­ko­nis­sen me­ner er slem­me.

«Rom 213» En ko­se­lig spø­kel­ses­film for unge. Fil­men stakk av med jury­pri­sen un­der årets Barne­film­fes­ti­val i Kristiansand.

«Skyg­ge­nes dal» En trolsk vest­lands­na­tur dan­ner ram­men rundt en gåte­full his­to­rie og en tek­nisk sett im­po­ne­ren­de lang­film­de­but.

«Elias og Sto­re­gaps hem­me­lig­het» Lun­vik blir byt­tet ut med Stor­havn og Elias gjør no­en nye be­kjent­ska­per, men det mes­te er li­ke­vel som før i red­nings­skøy­ta Elias sin ver­den.

«Jord­mo­ren» Kon­trast­fylt fransk ka­rak­ter­dra­ma som ut­fors­ker mors­rol­ler, venn­skap, til­gi­vel­se og hva som for­mer liv­e­ne våre.

3

«Ame­ri­can Assas­sin» En spion-ac­tion­thril­ler ba­sert på pock­et­bo­ken av Vin­ce Flynn, som skrev en hel best­sel­gen­de ro­man­se­rie om Cia-ac­tion­hel­ten Mitch Rapp.

«Gjen­gan­ge­re» Le­on Bashir er litt for for­els­ket i gam­le gang­ster­my­ter til å få «Gjen­gan­ge­re» til å fun­ge­re som noe sa­er­lig mer enn en sjan­ger­øvel­se. «Aske­lad­den i Dovre­gub­bens hall» På­fal­len­de svakt film­even­tyr der gode skue­spil­ler­pre­sta­sjo­ner og dels pust­fra­rø­ven­de land­skaps­bil­der gir størst va­lu­ta for bil­let­ten.

«Vic­to­ria And Ab­dul» «Vic­to­ria & Ab­dul» er en dan­net drama­ko­me­die som selv im­pe­ri­ets gam­le hers­ke­re kun­ne ha satt pris på, med Ju­di Dench i nok en glans­rol­le.

«Bi­ler 3» Nok et sør­ge­lig be­vis på at Pixar solg­te sje­len da de ble kjøpt opp av Dis­ney. «Bi­ler 3» er mer et le­ve­rings­sys­tem for snik­re­kla­me enn en kino­film, dre­vet av ky­nis­ke mar­keds­kref­ter og ikke krea­ti­vi­tet.

2

«Ge­ost­orm» Man skal slett ikke un­der­vur­de­re gle­den med tøy­se­te ka­ta­strofe­fil­mer; men det­te er mer tøy­se­te enn no­en har godt av.

«Snø­man­nen» Mest av alt min­ner «Snø­man­nen» om en ti epi­so­ders Tv-se­rie snau­set ned til to ti­mer. Løs­rev­ne øye­blikk fun­ge­rer bruk­bart, men som hel­het­lig his­to­rie svik­ter det­te to­talt.

«Mord på Ori­ent­eks­pres­sen». FOTO: TWENTIETH CENTURY FOX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.