Ir­ri­ter­te Sve­ri­ge-sje­fen

• Suk­sess­tre­ner An­ders­son opp­gitt etter spørs­mål om Zla­tan-come­back

Dagsavisen Fremtiden - - Sport - BERNT BRENNE­VANN

FOTBALL

TIL­BA­KE?: Zla­tan Ibra­hi­m­ovic og et mu­lig Sve­ri­ge-come­back ble et umid­del­bart tema etter brag­den mot Ita­lia. Det lik­te svens­ke­nes lands­lags­sjef Jan­ne An­ders­son dår­lig.

An­ders­son kun­ne knapt tro det da spørs­mål om Zla­tan duk­ket opp tid­lig på presse­kon­fe­ran­sen etter man­da­gens 0–0-kamp mot Ita­lia i Mi­la­no. Sve­ri­ge sik­ret Vm-plas­sen med 1–0 sam­men­lagt.

– Det er helt utro­lig! Den­ne spil­le­ren (Ibra­hi­m­ovic) ga seg på lands­la­get for ett og et halvt år si­den, og fort­satt snak­ker vi om ham. Vi har et lag som har ut­ret­tet en bragd i den­ne kva­li­fi­se­rin­gen, så snakk om spil­le­re som har ut­ret­tet det­te, sa An­ders­son.

Ibra­hi­m­ovic ga seg for Sve­ri­ge etter fjor­årets EM i Frank­ri­ke. Spe­ku­la­sjo­ne­ne om et lands­lags­come­back ble ikke mind­re etter at Man­ches­ter Uni­ted-stjer­nens agent Mi­no Raio­la var på ba­nen etter svens­ke­nes bragd.

– Om det er opp til meg, så kom­mer jeg til å le­ve­re ham per­son­lig, skrev Raio­la i en tekst­mel­ding til avi­sen Ex­pres­sen.

Snakk om dem som har ut­ret­tet det­te, ikke om Ibra­hi­m­ovic.

Jan­ne An­ders­son

«Zweden»

Selv la Zla­tan Ibra­hi­m­ovic ut føl­gen­de mel­ding på Twit­ter etter at den svens­ke Vm-bil­let­ten var i boks: «We are Zweden» (Vi er Zve­ri­ge).

An­ders­son har ald­ri job­bet med Ibra­hi­m­ovic. Han tok over Sve­ri­ge etter at spissle­gen­den sa takk for seg for de blå­gule. Li­ke­vel har han klart å ta svens­ke­ne til VM for førs­te gang si­den 2006. Det skjed­de på be­kost­ning av Ita­lia, men også Ne­der­land (ble tre­er i svens­ke­nes kva­li­fi­se­rings­grup­pe).

– Vi spil­te en an­ner­le­des stil med Ibra­hi­m­ovic i la­get. Han er en fan­tas­tisk vin­ner, men vi måt­te jus­te­re oss og end­re spil­let vårt etter at han valg­te å av­slut­te sin lands­lags­kar­rie­re, for­klar­te An­ders­son.

Uhøf­li­ge ita­lie­ne­re

55-årin­gen var selv­sagt stolt over det la­get hans har klart å opp­nå i lø­pet av det sis­te året. Mot Ita­lia klar­te Sve­ri­ge å hol­de nul­len i sam­ful­le mi­nut­ter over to kam­per.

– Vi har man­ge hel­ter, og jeg er litt rørt nå. Jeg er åpen­bart vel­dig for­nøyd med re­sul­ta­tet.

Det var for øv­rig ikke bare Zla­tan­spørs­mål som ir­ri­ter­te An­ders­son un­der presse­kon­fe­ran­sen. Fle­re ita­li­ens­ke jour­na­lis­ter snak­ket høy­lytt med hver­and­re, og det var også no­en som snak­ket i te­le­fo­nen. Til slutt sprakk det for Sve­ri­ges suk­sess­tre­ner.

– Vel­dig uhøf­lig av dere. Det er helt utro­lig. Re­spek­ter oss el­ler for­lat rom­met, sa han, iføl­ge Ex­pres­sen.

For Ita­lias del ble om­spill­skam­pe­ne en fias­ko. Ita­lie­ner­ne har va­ert med i hvert enes­te VM si­den 2008, men må se nes­te års slutt­spill på TV.

STJERNESPISS: Zla­tan Ibra­hi­m­ovic ga seg på det svens­ke lands­la­get for halv­an­net år si­den, men nå spe­ku­le­res det som­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.