Sjö­strand lo­ver bed­re av­ta­le

Dagsavisen Fremtiden - - Sport -

Ge­ne­ral­sek­reta­eren i Sve­ri­ges fot­ball­for­bund ble kraf­tig pro­vo­sert da de svens­ke fot­ball­kvin­ne­ne i hel­gen ut­tal­te at de vil boi­kot­te pris­ut­de­lings­gal­la­en Fot­bolls­galan i pro­test mot at det ikke er opp­nådd enig­het om en ny lands­lags­av­ta­le.

– Da er det vel bare å la va­ere å spil­le for lands­la­get, sa han umid­del­bart etter kri­tik­ken fra de svens­ke spil­ler­ne.

Nå har pipen fått en an­nen lyd.

– Det er klart de skal ha en bed­re av­ta­le, sier Sjö­strand iføl­ge ny­hets­by­rå­et TT. – At de ut­tryk­ker seg på det vi­set de gjør, har jeg den størs­te re­spekt for. Jeg sy­nes stort sett at det er bra, sier Sjö­strand, som tar selv­kri­tikk for må­ten for­bun­det har hånd­tert for­hand­lin­ge­ne på.

I dag skal han møte ge­ne­ral­sek­reta­eren i den svens­ke spil­ler­for­enin­gen, Mag­nus Er­ling­mark, for å fort­set­te for­hand­lin­ge­ne om fot­ball­kvin­ne­nes av­ta­le. Sjö­strand un­der­stre­ker at han vil unn­gå en lig­nen­de si­tua­sjon som i Dan­mark, der lands­la­get strei­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.