DET HENDTE

Dagsavisen Fremtiden - - Folk -

1940: Klok­ka 06.15 om mor­ge­nen lød «fa­ren over»-sig­na­let om­si­der over Co­ven­try i Eng­land, etter den mest in­ten­se av bom­be­net­te­ne som ram­met byen un­der 2. ver­dens­krig. Det tys­ke fly­an­gre­pet had­de kode­nav­net «Ope­ra­sjon Måne­skinn­s­o­na­ten» etter Beet­ho­vens verk, og star­tet om kvel­den 14. no­vem­ber. I lø­pet av nat­ten ble om­kring 600 tonn eks­plo­si­ver og tu­se­ner av brann­bom­ber slup­pet over byen fra tys­ke bombe­fly. Da den nye da­gen gryd­de, var to tre­de­ler av by­ens byg­nings­mas­se øde­lagt. Meste­par­ten av sen­trum var full­sten­dig ut­ra­dert. Må­let for bombe­rai­det var Co­ven­trys om­fat­ten­de me­tall- og rust­nings­in­du­stri.

1950: 14 men­nes­ker om­kom da et nord­gå­en­de per­son­tog kol­li­der­te med fi­re løps­ke gods­vog­ner ved Hjukse­bø sta­sjon i Tele­mark. Gods­vog­ne­ne var kom­met i be­ve­gel­se da et skifte­lo­ko­mo­tiv støt­te borti dem un­der ar­beid på sta­sjo­nen. En av vog­ne­ne var las­tet med im­preg­ner­te te­le­fon­stol­per med en sam­let vekt på 31 tonn, og gjor­de enorm ska­de da den støt­te sam­men med det mø­ten­de to­get. Per­son­to­get var av en type som had­de fått be­teg­nel­sen «lyn­tog» på grunn av den høye marsj­has­tig­he­ten. Hjukse­bø-ulyk­ken var den dø­de­ligs­te jern­bane­ulyk­ken i Nor­ge i de førs­te ti­åre­ne etter kri­gen. 22. fe­bru­ar 1975 ble den over­gått av Tret­ten­ulyk­ken, der 27 men­nes­ker mis­tet li­vet.

1959: Bon­den Her­bert Clut­ter, hans kone Bon­nie og to av pa­rets fi­re barn ble skutt og drept i sitt hjem i små­byen Hol­comb i Kan­sas. Dra­pe­ne og mor­der­jak­ten som fulg­te skul­le bli emne for Tru­man

Capo­tes be­røm­te do­ku­men­tar­ro­man «In Cold Blood», først pub­li­sert som føl­je­tong i ma­ga­si­net The New Yor­ker høs­ten 1965. Capote had­de brukt seks år på å skri­ve boka, og no­ta­te­ne hans fra bak­grunns­ar­bei­det skal ha fylt 8.000 si­der. For­fat­te­ren var blitt be­satt av sa­ken etter å ha lest en ny­hets­ar­tik­kel om dra­pe­ne i en avis. Med bi­stand fra barn­doms­venn­in­nen Har­per Lee (se­ne­re be­rømt for ro­ma­nen «To Kill a Mock­ing­bird») drev han re­se­arch i må­neds­vis blant lo­kal­be­folk­nin­gen i Hol­comb. Se­ne­re gjor­de han også in­ter­vju­er med de to fengs­le­de draps­men­ne­ne. Do­ku­men­tar­ro­ma­nen kom ut i bok­form i 1966, etter at gjer­nings­men­ne­ne var hen­ret­tet. (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

1940: Det mes­te av in­du­stri­byen Co­ven­try ble lagt i rui­ner etter det tys­ke bombe­fly­an­gre­pet natt til 15. no­vem­ber. 25-ÅRSJUBILANTER: F.v.: Jan Lille­ås og John Erik Mo­lin (også leder av av­de­ling 6).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.