– USA har åp­net «por­te­ne til hel­ve­te»

RA­SER ETTER TRUMPS JERUSALEM-ER­K­LA­E­RING

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - RO­GER HERCZ Uten­riks­jour­na­list Twit­ter: @dags­avi­sen

JERUSALEM (Dags­avi­sen): Trumps be­slut­ning om å an­er­kjen­ne Jerusalem som Is­ra­els ho­ved­stad ska­per sjokk­bøl­ger i Pa­le­sti­na. Både pre­si­dent Mah­moud Ab­bas og hans ri­va­ler i Ha­mas opp­ford­rer til de­mon­stra­sjo­ner.

Mens Ab­bas har un­der­stre­ket at de­mon­stra­sjo­ne­ne skal va­ere ikke­vol­de­li­ge, sier Ha­mas at USA har åp­net «por­te­ne til hel­ve­te». Ha­mas-le­de­ren Is­mail Ha­ni­y­eh fram­hol­der at USA med be­slut­nin­gen har «er­k­la­ert krig» mot pa­le­sti­ner­ne.

I dag kommer den førs­te tes­ten. Fre­dags­bøn­nen blir hyp­pig brukt til å for­mid­le po­li­tis­ke bud­skap, spe­si­elt i al-aqsa-mos­ke­en i Jerusalem.

Mis­tet hå­pet

Spørs­må­let blir da om de sto­re mas­se­ne av pa­le­sti­ne­re lar seg mo­bi­li­se­re for å leg­ge vekt bak le­der­nes krav.

– Fa­ren er jo at vi ikke vil få sto­re de­mon­stra­sjo­ner. Da vil våre le­de­res ad­vars­ler bli mer vekt­løse. Men helt si­den Oslo­av­ta­le­ne har vi sett at det ikke fø­rer til noe å gå ut i ga­te­ne. Un­der den førs­te in­ti­fa­da­en i 1987 kjem­pet vi for vår fri­het. Nå har man­ge mis­tet hå­pet, for­tel­ler Na­dia Ha­bash, fra Bi­san­sen­te­ret for utvikling i Ramal­lah, til Dags­avi­sen.

– Far­lig

I Vest-jerusalem ad­va­rer Alan Ba­ker, en tid­li­ge­re is­ra­elsk topp­di­plo­mat, mot snak­ket de sis­te da­ge­ne om at «verdens mus­li­mer vil rase», og sier at sli­ke tale­for­mer hel­ler er med på å de­mo­ni­se­re mus­li­mer som litt mind­re men­nes­ke­li­ge, og kun som en sint, skrem­men­de mas­se.

– Og å gi etter for trus­ler om vold og ter­ro­ris­me vil va­ere en far­lig. Det vil sen­de et svak­hets­sig­nal, sier Ba­ker.

Tyr­kias pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan inn­kal­ler nå Or­ga­ni­sa­sjo­nen for Islamsk Sam­ar­beid, den størs­te mus­lims­ke or­ga­ni­sa­sjo­nen i ver­den til et krise­møte i Istan­bul i nes­te uke. Or­ga­ni­sa­sjo­nen be­står av 57 na­sjo­ner.

– Vår aere

– Jerusalem er vår aere, Jerusalem er vår fel­les kamp og Jerusalem er vår røde lin­je, fast­slo Er­do­gan.

Mens pa­le­sti­ne­re i Øst-jerusalem for­tvi­ler over Trumps er­k­la­e­ring, er stem­nin­gen en helt an­nen i jø­dis­ke Vest-jerusalem.

– Det er jo unek­te­lig his­to­risk når USA, den mek­tigs­te na­sjo­nen på klo­den, etter 70 år an­er­kjen­ner Jerusalem som vår ho­ved­stad, sier Sch­mu­el Sand­ler, en is­ra­elsk stats­vi­ter, til Dags­avi­sen.

Men Trump unn­gikk tro­lig be­visst å snak­ke om de nøy­ak­ti­ge gren­se­ne til den­ne ho­ved­sta­den i sin tale i Det hvi­te hus.

– Trump er først og fremst en for­ret­nings­mann, ikke di­plo­mat, og det er slik for­ret­nings­menn opp­fø­rer seg. Om noen må­ne­der skal ame­ri­ka­ner­ne lan­se­re en freds­plan, og med Jerusalem-er­k­la­e­rin­gen øns­ker Trump å si til pa­le­sti­ner­ne at hvis ikke de tar det­te for­sla­get, vil det nes­te for­sla­get bli langt ver­re, sier Sand­ler.

Han sier at «pa­le­sti­ner­ne ald­ri går glipp av en mu­lig­het til å gå glipp av en mu­lig­het».

– Da Ehud Ol­mert var stats­mi­nis­ter fikk pre­si­dent Mah­moud Ab­bas et til­bud om Østje­ru­sa­lem og en nes­ten full til­bake­trek­ning fra Vest­bred­den, men Ab­bas svar­te ald­ri. Un­der Ba­rack Oba­ma holdt pa­le­sti­ner­ne også igjen, og var vans­ke­li­ge å få til for­hand­lings­bor­det. Med den­ne Jerusalem-er­k­la­e­rin­gen sier Trump at tiden ikke len­ger er på pa­le­sti­ner­nes side, sier Sand­ler.

Men hel­ler ikke for stats­mi­nis­ter Ne­tanyahu er alt så ly­sen­de, tross an­er­kjen­nel­sen.

Ne­tanyahu var mer tjent med en si­tua­sjon der verdens opp­merk­som­het var ret­tet mot Sy­ria og Irak, ikke Israel, Jerusalem og ok­ku­pa­sjo­nen.

Ne­tanyahu vil helt klart måt­te be­ta­le. Sch­mu­el Sand­ler, is­ra­elsk stats­vi­ter

Han er klar over at even­tu­el­le inn­røm­mel­ser til pa­le­sti­ner­ne, om en freds­pro­sess skul­le kom­me i gang igjen, vil kun­ne kos­te ham hans re­gje­rings­koa­li­sjon.

Ne­tanyahu le­der en re­gje­ring som sig­na­li­se­rer at en to­stats­løs­ning med pa­le­sti­ner­ne i beste fall «ikke er rea­lis­tisk».

Men iføl­ge Sand­ler har for­ret­nings­man­nen Trump nå plas­sert Ne­tanyahu i et hjør­ne. – Ne­tanyahu vil helt klart måt­te be­ta­le – gjen­nom inn­røm­mel­ser til pa­le­sti­ner­ne. Nå skyl­der Ne­tanyahu noe til Trump. En dag vil åpen­bart kom­me da for­ret­nings­man­nen vil kre­ve inn sin gjeld, sier pro­fes­so­ren.

Iso­ler­te

Trumps kunn­gjø­ring had­de også en an­nen ef­fekt: Han un­der­stre­ket at han er vil­lig til å ten­ke uten­for en­hver boks, og handler ufor­ut­sig­bart, et ka­rak­ter­trekk som gir ham et visst over­tak – og ska­per en usik­ker­het selv blant hans al­li­er­te, som Is­ra­els stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­tanyahu.

Men pa­le­stins­ke le­de­re er ikke len­ger åpne for ame­ri­kans­ke for­slag, og sier at Trump har for­spilt sin rol­le.

– USA kan ikke len­ger va­ere en di­plo­ma­tisk til­rette­leg­ger og mek­le mel­lom par­te­ne. Det­te er et his­to­risk øyeblikk som kre­ver at vi handler, sa pre­si­dent Ab­bas. Etter Trumps tale ring­te Ab­bas til ara­bis­ke le­de­re i et for­søk på å mo­bi­li­se­re støt­te.

Men tro­lig var Washing­tons skritt sam­ord­net med Sau­di­ara­bia, den vik­tigs­te ak­tø­ren blant de sun­niara­bis­ke sta­te­ne. For fle­re ara­bis­ke sta­ter ser kam­pen mot Irans vok­sen­de do­mi­nans i Midt­østen ut til å va­ere vik­ti­ge­re enn pa­le­sti­ner­nes si­tua­sjon. Egypt og Jor­dan er også av­hen­gig av ame­ri­kansk støt­te, noe som plas­se­rer pa­le­sti­ner­ne i iso­la­sjon. Øko­no­misk er støt­ten til Ab­bas sitt sty­re også fal­len­de.

I 1992 gikk Yas­ser Ara­fat inn i Oslo-pro­ses­sen på grunn av en lig­nen­de iso­la­sjon. Ara­fat

RASENDE: Den sto­re tes­ten på re­ak­sjo­ne­ne kommer i dag etter fre­dags­bøn­nen blant pa­le­sti­ne­re. Men al­le­re­de nå ra­ser man­ge. Her bren­ner inn­byg­ge­re i Gaza bil­der av stats­mi­nis­ter Ne­tanyahu og pre­si­dent Trump.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.