Til­delt pre­sti­sje­sti­pend

• Mot­tar pre­sti­sje­tungt mu­sikk­sti­pend MU­SIKK: Thormod Rønning Kvam fra Røy­ken ut­mer­ker seg – igjen.

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - ■ ELI­SA­BETH HELGE­LAND WOLD eli­sa­beth.helge­land.wold@dags­avi­sen.no

Thormod Rønning Kvam har fått nok et sti­pend, og det­te er ikke hvil­ket som helst, hør ba­re her; Den unge pia­nis­ten fra Røy­ken stiller i klas­se med Truls Mørk, Ole Ed­vard An­ton­sen, Wolf­gang Plag­ge og Hå­vard Gim­se, som alle tid­li­ge­re også har mot­tatt mu­si­ker­sti­pen­det fra Fors­bergs og Au­lies le­gat.

– Hvor­dan fø­les det, og hva be­tyr det for deg å få et slikt sti­pend?

– Jeg ble litt paff og selv­føl­ge­lig enormt takk­nem­lig, jeg får en slags god trygg­hets­fø­lel­se, og enda stør­re mo­ti­va­sjon til å stå på vi­de­re, opp­sum­me­rer Thormod Rønning Kvam og fort­set­ter:

– Jeg har fak­tisk ikke lan­det helt etter jeg fikk Ti­con-sti­pen­det hel­ler, så det blir godt med litt jule­fri, så jeg kan for­døye alt det fine som har skjedd i høst, rede­gjør Thormod Rønning Kvam, som vet hva pen­ge­ne skal bru­kes på.

– Det går til di­plom­stu­di­et i London som jeg av­slut­ter nes­te år, og så set­tes en del av til nytt in­stru­ment. Et fly­gel kos­ter gjer­ne over en halv mil­lion, så pen­ge­ne lø­per fort av sted, selv om både TI­CON og det­te mon­ner utro­lig godt, med­gir Rønning Kvam som ikke kommer til å bli bo­en­de i Eng­land etter stu­die­ne.

– Det på tide å kom­me seg hjem. Jeg til­brin­ger al­le­re­de over halv­par­ten av tida i Skan­di­na­via, det er her jeg opp­trer og er al­ler mest ak­tiv, selv om det er vel­dig spen­nen­de å bo i en ver­dens­me­tro­pol. Sam­ti­dig er jeg blitt vel­dig hjemme­kja­er, så det skal bli godt å kun­ne ta på ski­ene el­ler få ut ter­reng­syk­ke­len litt of­te­re enn jeg har gjort de sis­te åre­ne, rede­gjør pia­nis­ten.

Le­ga­tets sty­re sier i sin inn­si­gel­se: «Thormod Rønning Kvam er en ung pia­nist på høyt in­ter­na­sjo­nalt nivå, som im­po­ne­rer med sitt sto­re en­ga­sje­ment som mu­si­ker og men­nes­ke».

Pri­sen på kr 100.000 de­les år­lig ut til en mu­si­ker som har be­mer­ket seg sa­er­skilt og som kan vise til so­lid er­fa­ring så vel som am­bi­siø­se og kon­kre­te frem­tids­pla­ner in­nen sitt fag. Det kommer år­lig inn et stort an­tall søk­na­der til sti­pen­det på tvers av alle in­stru­ment­grup­per, og pri­sen er en av lan­dets størs­te i sitt slag.

I til­legg til alle ut­mer­kel­ser og sti­pen­der, er Thormod Rønning Kvam også del­ta­ker i Ar­tex, et pro­gram for unge ta­len­ter i over­gan­gen mel­lom full­ført ut­dan­ning og etab­le­ring av en na­sjo­nal og in­ter­na­sjo­nal kar­rie­re, et sam­ar­beid mel­lom Nor­ges mu­sikk­høg­sko­le, Kunst­høg­sko­len i Oslo og Den nors­ke film­sko­len.

– Som pia­nist står man litt ale­ne, og da er det fint med litt vei­led­ning og råd, og det er jo nett­opp det Art Ex­po er, sier Kvam som snart skal ha jule­fe­rie. Men før det tar han tu­ren til Bra­ger­nes kir­ke un­der Ad­vents­fes­ti­va­len.

– Ja, fre­dag 15. de­sem­ber spil­ler jeg klas­sisk jule­kon­sert med mezzo­so­pran Inge­borg Soot fra Syl­ling, trom­pe­tist Mag­nus Aanne­stad Oseth fra Stein­berg og te­nor Ole Morten Vel­de fra Karm­øy, og det gle­der vi oss vel­dig til.

Det blir godt med litt jule­fri, så jeg kan for­døye alt det fine som har skjedd i høst. Thormod Rønning Kvam, pia­nist

FOTO: ELI­SA­BETH HELGE­LAND WOLD

KLAVERKUNSTNER: Thormod Rønning Kvam høs­ter an­er­kjen­nel­se for sitt kla­ver­spill, og trer inn i ce­le­bert sti­pend-sel­skap. Nå ven­ter fer­dig­gjø­ring av stu­di­er i London, men al­ler først spil­ler han klas­sisk jule­kon­sert i Bra­ger­nes kir­ke nes­te fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.