Fort­satt på bar­ri­ka­de­ne

Noen sier at rock­en er død. Med Hon­ning­bar­na har den i så fall fått et nytt liv.

Dagsavisen Fremtiden - - Forside -

Hon­ning­bar­na gy­ver løs på san­ge­ne med en ener­gi som man­ge av oss opp­da­get den gan­gen pun­ken var ny, og med Hon­ning­bar­na hør­tes den fort­satt fris­ten­de far­lig ut.

Tida går nes­ten like fort som lå­te­ne til Hon­ning­bar­na. Sju år er det blitt si­den vi først la mer­ke til det hek­tis­ke ut­tryk­ket de­res på By­larm. De­res unge tak på punkrock­en var så over­vel­den­de in­tenst at man­ge stil­te spørs­mål om hvor len­ge det kun­ne vare. Det vans­ke­li­ge and­re al­bu­met «Ver­den er en­kel» (2013) vis­te tenden­ser til mer traust me­tal, men de kom fort til­ba­ke på spo­ret til hur­tig­to­get. Ennå hol­der de hel­dig­vis ut. Hon­ning­bar­nas nye al­bum er pro­du­sert av Kjartan Kristiansen fra Dum­dum Boys. El­ler kan­skje vi må si Wannskraekk den­ne gan­gen. Han må ha hatt det gans­ke mor­somt i stu­dio. Hon­ning­bar­na gy­ver løs på san­ge­ne med en ener­gi som man­ge av oss opp­da­get den gan­gen pun­ken var ny, og med Hon­ning­bar­na hør­tes den fort­satt fris­ten­de far­lig ut. De som hop­pet opp og ned, de, vi, er gjer­ne blitt litt mer al­vor­li­ge nå (takk til Ra­ga Rock­ers også). Men det er van­vit­tig godt å høre igjen det­te øset av og til. Ikke minst for å leg­ge en li­ten dem­per på den al­min­ne­li­ge ly­den av jule­stem­nin­gen.

Hon­ning­bar­na er også et av de mest kon­se­kvent ra­di­ka­le ban­de­ne tekst­mes­sig. Tror jeg, da. De­res mål med al­bu­met er å kun­ne ret­te den ret­nings­løse ag­gre­sjo­nen mot dem som vir­ke­lig for­tje­ner det, stik­ke kjep­per i hju­let til det penge­gris­ke og pa­tri­ar­kals­ke spø­kel­set som fø­rer oss sta­dig na­er­me­re kol­lek­tivt selv­mord. Nei, det­te er ikke min tolk­ning av san­ge­ne, men de­res egne pre­sen­ta­sjon av inn­hol­det. Men det er ikke så lett å høre hva Ed­vard Val­berg syn­ger. Litt som hos Kve­ler­tak er teks­te­ne mer et fo­ne­tisk ut­trykk enn et lit­te­ra­ert, med skar­re-r’ene som er så evig ef­fek­ti­ve i hard, hard rock. Men kan­skje kun­ne Hon­ning­bar­na nådd enda len­ger ut med san­gen høy­ere i mik­sen.

«Pyong­yang Fre­edom Figh­ter» er in­spi­rert av Ed­vard Val­bergs be­søk i Nord- Koreas ho­ved­stad i vår. Ha­ley Shea fra Sløt­face er med i to san­ger, og gjør seg spe­si­elt gjel­den­de i sin­ge­len «Pent­house per­fekt». Kle­de­lig skar­ring der også, når hun syn­ger på norsk.

Al­bu­met va­rer i 20 mi­nut­ter den­ne gan­gen. De to for­ri­ge har va­ert et kvar­ter lan­ge. Selv om leng­den ut­ford­rer al­bum­fø­lel­sen, er det en pas­se­lig dose for mu­sikk som er så sterk som det­te. «Når vi blir eld­re skal vi sel­ge ut/når vi blir eld­re skal vi fei­ge ut/når vi blir eld­re skal vi dø» syn­ger Ed­vard Val­berg i «Has­ter som faen». Det vir­ker ikke som om noen av de­le­ne er umid­del­bart fore­stå­en­de, men at det hø­res ut som det has­ter er det in­gen tvil om. ■ GEIR RAKVAAG

■ Spil­ler på Rocke­fel­ler 13. ja­nu­ar, Fol­ken i Stav­an­ger 10. fe­bru­ar, Union i Dram­men 16. mars.

Hon­ning­bar­na står fort­satt på bar­ri­ka­de­ne, og hø­res like ener­gis­ke ut etter sju år. FOTO: TOM LUND

5

«Vol­de­lig lyd» HON­NING­BAR­NA Nye Blan­ke

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.