Håre­te ar­beids­da­ger

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - eli­sa­beth.helge­land.wold@dags­avi­sen.no

Hvor­dan har de førs­te da­ge­ne va­ert?

– Det har va­ert utro­lig spen­nen­de og hek­tisk! Det er kjempe­moro og va­ere i gang.

Hva er Fit for Vi­kings-kon­sep­tet? – Det er Is­lands­ke Hjör­tur Sche­ving som star­tet med å pro­du­se­re plei­e­pro­duk­ter for menn, med na­tur­li­ge rå­va­rer, han had­de selv skjegg og så et be­hov. I vår­es åp­net han så bar­bers­hop Fit for Vi­kings på Vul­kan i Oslo, og nå alt­så her i Dram­men. Vi gjør skjegg­trim og for­ming, tra­di­sjo­nell bar­be­ring og selv­føl­ge­lig hår­klipp.

Hvor­for sa du ja til job­ben?

– Jeg had­de sav­net fri­sør­fa­get en stund, jeg er ut­dan­net herre­fri­sør, og da det­te fiks fer­di­ge kon­sep­tet duk­ket opp var det fris­ten­de å si ja. Det var Fit for Vi­kings som var på jakt etter eg­net sted i Dram­men da de kom over lo­ka­le­ne i den gam­le Smia, som man­nen min eier, og på den må­ten ble jeg in­volvert.

Hva er til­bake­mel­din­ge­ne fra kun­de­ne så langt?

– De sy­nes det er så bra at det en­de­lig kom en bar­bers­hop til Dram­men, så slip­per de å rei­se uten­bys.

Er det­te kun for menn?

– Ja, vi til­byr skjegg­trim og for­ming, tra­di­sjo­nell bar­be­ring og selv­føl­ge­lig hår­klipp, en herre­sa­long. Men hvis en dame øns­ker seg kort sveis, så kan­skje. Men i ut­gangs­punk­tet skal vi la gut­ta va­ere i fred, og vi har i alle fall ikke noen krøll­tang her, hehe.

Fri­se­rer du lille­bro­ren din (Tore Pet­ter­son fra Skal vi dan­se og Sofa)?

– Ja, jeg har klip­pet han mas­se, men nå har han en fast, dyk­tig dame i Oslo, na­er­me­re der han bor. Dess­uten har han far­ge, og det gjør ikke vi så mye av.

Hvor vik­tig er om­gi­vel­se­ne er for den­ne bar­bers­ho­pen?

– Ut fra re­spon­sen når kun­de­ne kommer inn, er det­te helt per­fekt, den gam­le smia er su­per. Det had­de ikke blitt det sam­me i et kjøpe­sen­ter, her er det his­to­rie i veg­ge­ne, mas­se par­ke­ring og po­let i naer­he­ten, ha­ha. Det er sen­tralt, sam­ti­dig litt skjer­met, med and­re ord, helt per­fekt.

Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg?

– «Men tan­ke­ne mine får du ald­ri» av Sver­re As­mer­vik. Den gjor­de inn­trykk.

Hva gjør deg lyk­ke­lig?

– Selv­føl­ge­lig bar­na og man­nen min, god mu­sikk, sol og far­ger. Og in­te­ri­ør, huff der kom mat­rea­lis­ten inn.

Hvem er din barn­doms­helt?

– Mine to fet­te­re, Sven og Ro­bert, de var kjempe­kule og spil­te i band.

Hva gjør du når du skei­er ut?

– Al­le­re­de til hel­gen skal vi skeie ut litt. Da drar man­nen min og jeg på by­helg til Oslo, med kafé­be­søk, skrav­ling og to net­ter på ho­tell, jeg gle­der meg spe­si­elt til ho­tell­fro­kost – det er det beste jeg vet.

Hva mis­li­ker du mest ved deg selv?

– Jeg har brukt mye ener­gi på å mis­li­ke, så jeg job­ber for å slut­te med det.

Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot el­ler for?

– Pels­dyr­na­e­rin­ga kun­ne opp­hørt for lengst og så er jeg opp­tatt av barns ret­tig­he­ter.

Hvem vil­le du stått fast i hei­sen med?

– Med te­ra­peut og ko­mi­ker Dora Thor­halls­dottir og hen­nes kunst­ner­søs­ter Bjørg, og egent­lig man­ge fle­re – den lis­ta kun­ne blitt lang! ■ ELI­SA­BETH HELGE­LAND WOLD

Mette Ma­rie Helge­land (45) Herre­fri­sør hos Fit for Vi­kings Bar­bers­hop som ny­lig åp­net i Dram­men

FOTO: EIVINN HELGE­LAND

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.