Trumps far­li­ge nar­sis­sis­me

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar -

Det har ikke fun­gert hit­til. Noe måt­te gjø­res. Det var år­sa­ke­ne USAS pre­si­dent Do­nald Trump valg­te å fram­heve i sin tale der han for­klar­te hvor­for USA nå vel­ger å an­er­kjen­ne Jerusalem som Is­ra­els ho­ved­stad. Ad­vars­le­ne om gru­ful­le kon­se­kven­ser var man­ge. Nå skal Ha­mas-le­der Is­mail Ha­ni­y­eh ha opp­ford­ret pa­le­sti­ner­ne til å star­te en ny in­ti­fa­da. Spørs­må­let er hvor stor opp­slut­ning det­te har blant krigs­trøt­te pa­le­sti­ne­re. Men fa­ren for blo­di­ge opptøyer er høy. Trump har satt igang en pro­sess vi ikke kan for­stå lo­gik­ken i, og som in­gen vil vin­ne på.

Trumps pla­ner skal va­ere in­tet mind­re enn å fram­leg­ge en freds­plan for Midt­østen som skal sør­ge for fred i det­te om­rå­det der en en­de­lig løs­ning har vir­ket som en umu­lig­het. Men Midt­østen-eks­per­ter og le­den­de po­li­ti­ke­re i ver­den spår nå at Trumps grep har ført Midt­østen len­ger unna en fre­de­lig to­stats­løs­ning. Selv ikke for Israel skal det­te va­ere en øns­ke­lig si­tua­sjon, all den tid an­er­kjen­nel­sen tol­kes som en sterk pro­vo­ka­sjon mot pa­le­sti­ner­ne. Og is­rae­le­re flest øns­ker nep­pe nye dra­ma­tis­ke sam­men­støt.

Nar­sis­sis­men hans over­skyg­ger alle and­re hen­syn.

USAS rol­le som freds­mek­ler er øde­lagt, er det blitt på­pekt fra den pa­le­stins­ke pre­si­den­ten. Stats­mi­nis­ter Er­na Solberg ut­tal­te ons­dag at USAS an­er­kjen­nel­se har ført par­te­ne len­ger vekk fra for­hand­lings­bor­det.

Med en uten­riks­tje­nes­te som er svek­ket blir det vans­ke­lig for USA å glat­te over mu­li­ge kon­se­kven­ser av Trumps for­søk på å fram­stå som verdens beste freds­ska­per. Saudi-ara­bia, Jor­dan og Egypt er imot an­er­kjen­nel­sen. Tyr­kia har tru­et med å bry­te de di­plo­ma­tis­ke for­bin­del­se­ne til Israel.

Trump valg­te i mot­set­ning til noen av sine for­gjen­ge­re å hol­de sitt valg­løf­te om en an­er­kjen­nel­se av Jerusalem som ho­ved­stad. Hvor­for han har gjort det­te vi­tes ikke sik­kert, men det er na­er­lig­gen­de å på­pe­ke at Trump er opp­tatt av å fram­stå som en handle­kraf­tig pre­si­dent. Den mest handle­kraf­ti­ge. Nar­sis­sis­men hans over­skyg­ger alle and­re hen­syn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.