«Kvae­ler­tak på Ven­st­re»

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar - EIRIK HOFF LYSHOLM Sjef­re­dak­tør og adm. di­rek­tør Twit­ter: @eirik­lys­holm eirik.hoff.lysholm@dags­avi­sen.no

«Det var ty­de­lig nok, Jo­han Cast­berg Cast­berg re­pre­sen­ter­te Ar­bei­der­de­mo­kra­te­ne, et ikke-so­sia­lis­tisk par­ti som se­ne­re for­svant inn i Ven­st­re. Da jeg ny­lig fikk bo­ken «Et bren­nen­de hjer­te» om ham, ble jeg sit­ten­de og lese fra eget avis­ar­kiv. Len­ge var det få ord som kun­ne fin­nes om en stolt his­to­rie der våre avi­ser sto i front og kjem­pet for stemme­rett for fat­ti­ge og kvin­ner, ar­bei­der­be­ve­gel­sens kår og vel­ferds­sta­ten vi i dag tar for gitt. Det sis­te året har vi i sam­ar­beid med Na­sjo­nal­bi­blio­te­ket di­gi­ta­li­sert samt­li­ge ut­ga­ver av Dags­avi­sen (he­r­under Ar­bei­der­bla­det, Soci­al-de­mo­kra­ten og Vort Ar­bei­de), Ro­ga­lands Avis (Dag­bla­det 1ste Mai), Moss Dag­blad og Fremtiden.

Bor­ger­li­ge avi­ser har ved av­gjø­ren­de histo­ris­ke øyeblikk inn­tatt helt and­re stand­punk­ter og gitt spalte­plass til and­re stem­mer enn våre avi­ser, men vi kun­ne ikke la de­res his­to­rie­for­tel­ling få stå igjen uimot­sagt som en fa­sit for etter­tida. Tak­ket va­ere job­ben som er ut­ført av Na­sjo­nal­bi­blio­te­ket, vil snart alt som er skre­vet i våre avi­ser va­ere søk­bart og til­gjen­ge­lig for våre abon­nen­ter og bru­ke­re av Na­sjo­nal­bi­blio­te­ket. Vi tror at vi her har gjort en vik­tig jobb for etter­tida og his­to­rie­skri­ver­ne.

Det sam­me har for­fat­ter Jens Olai Jens­sen gjort med sin bok «Et bren­nen­de hjer­te».

«Jo­han Cast­berg (1862–1926) var so­sial­po­li­tisk en­tre­pre­nør og na­sjo­nal stra­teg for utvikling av vel­ferds­sta­ten. Han var Nor­ges førs­te so­sial­mi­nis­ter og sam­ti­dens mest kon­tro­ver­si­el­le po­li­ti­ker», skri­ver for­fat­te­ren på om­sla­get. I en epost til meg un­der­stre­ker Jens Olai, som tid­li­ge­re var sjef­re­dak­tør i Opp­land Ar­bei­der­blad og også styre­med­lem i Dags­avi­sen i en pe­rio­de, at det­te er den førs­te sam­men­hen­gen­de for­tel­ling om Cast­berg og hans vik­ti­ge rol­le som so­sial­po­li­tisk på­dri­ver.

Det er en his­to­rie som er verdt å for­tel­les og le­ses igjen, og det er ikke uten grunn at jeg sam­men­lig­ner be­ret­nin­gen om stor­tings­re­pre­sen­tan­ten med di­gi­ta­li­se­rin­gen av våre avis­ar­ki­ver. I sum kan de bi­dra til å gi en stør­re for­stå­el­se av sto­re sam­funns­end­rin­ger for 100 år si­den, og kan­skje også hjel­pe oss til å se da­gens ut­ford­rin­ger med nytt blikk. Der Cast­bergs ide­er i sin sam­tid av og til var på kol­li­sjons­kurs med Ar­bei­der­par­ti­et, kan han i dag le­ses an­ner­le­des. Det mo­der­ne Ar­bei­der­par­ti­et ba­erer vi­de­re mye av det Cast­berg sto for. Tro­en på vel­ferds­stat og so­sial­de­mo­kra­ti i kom­bi­na­sjon med privat ka­pi­ta­lis­me, er nå like na­er for Ar­bei­der­par­ti­et som det den gang var for Cast­berg og Ar­bei­der­de­mo­kra­te­ne. Og fort­satt er det vel sånn at Høy­re har kve­ler­tak på Ven­st­re.

at stats­mi­nis­te­ren var be­gyndt at skja­el­ve for høi­re­pres­sen» (...) «Høi­re har sei­ret. Det har faat et full­sten­dig kvae­ler­tak på Ven­st­re», skrev Dags­avi­sen, el­ler Soci­al-de­mo­kra­ten, da

trakk seg som Nor­ges førs­te so­sial­mi­nis­ter i 1914.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.