Fler­tall for å ut­re­de atom­vå­pen­for­bud

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

STOR­TIN­GET: Et fler­tall på Stor­tin­get med SV, Ap, Sp, KRF og Ven­st­re er enig om å be re­gje­rin­gen ut­re­de kon­se­kven­se­ne av et atom­vå­pen­for­bud for Nor­ge. For­sla­get vil bli be­hand­let i utenriks- og for­svars­ko­mi­te­en 13. de­sem­ber og vil bli stemt over i Stor­tin­get over nytt­år. – Det­te er en stor dag. Vi har nå fler­tall for et vel­dig vik­tig ved­tak. Det er spe­si­elt gle­de­lig at vi får til det­te nå når ICAN skal få til­delt No­bel­pri­sen, sier Sv-le­der Au­dun Lys­bak­ken.

Ut­red­nin­gen skal både ana­ly­se­re Fn-trak­ta­tens inn­hold og hvil­ke kon­se­kven­ser en even­tu­ell til­slut­ning vil ha for Nor­ge. Ut­red­nin­gen skal leg­ges fram for Stor­tin­get i lø­pet av nes­te år, med syns­punk­ter fra re­le­van­te eks­pert­mil­jø­er, fors­ke­re og or­ga­ni­sa­sjo­ner, he­ter det i for­sla­get. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.