Fort­satt for mye anti­bio­ti­ka

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

NORS­KE SYKE­HUS: Bru­ken av bred­spekt­ret anti­bio­ti­ka går ned på nors­ke syke­hus, men ikke i den tak­ten det er lagt opp til. Må­let for helse­myn­dig­he­te­ne er 30 pro­sent re­du­sert bruk av bred­spekt­ret anti­bio­ti­ka på nors­ke syke­hus in­nen ut­gan­gen av 2020, men Helse­di­rek­to­ra­tet slår fast at man­ge nors­ke syke­hus ikke vil nå sitt ned­trap­pings­mål i år, noe som gjør at en na­sjo­nal re­duk­sjon på 30 pro­sent kan bli vans­ke­lig å opp­nå om ikke re­duk­sjo­nen øker i tiden fram­over. Helse­di­rek­to­ra­tet må­ler for­bru­ket i de­fi­ner­te døgn­do­ser (DDD), og i and­re ter­ti­al i år var for­bru­ket på 16,4 DDD per 100 ligge­døgn. I sam­me pe­rio­de i fjor var for­bru­ket på 18.5 DDD og i 2012 på 18,9 DDD. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.