HER LIG­GER NORS­KE HELSE­DATA SPREDT

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

■ 17 sen­tra­le helse­re­gist­re

■ 54 na­sjo­na­le medi­sins­ke kva­li­tets­re­gist­re

■ Cir­ka 150 and­re medi­sins­ke kva­li­tets­re­gist­re

■ Cir­ka 300 bio­ban­ker re­gist­rert i bio­bank­re­gi­s­te­ret

■ Et ukjent an­tall and­re forsk­nings­bio­ban­ker

■ Na­sjo­na­le og re­gio­na­le helse­un­der­sø­kel­ser

■ Grunn­data

■ So­sio­øko­no­mis­ke data

■ Pa­si­ent­jour­na­ler

Kilde: Forsk­nings­rå­det

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.