Afp-hull kan gi mil­lion­tap

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - MATS RØNNING

■ Det er blant kon­klu­sjo­ne­ne i en om­fat­ten­de eva­lu­e­ring av Afp-ord­nin­gen som ble lagt om i 2011. Lo-le­der Hans-chris­ti­an Gab­ri­el­sen er­kjen­ner at det er svak­he­ter ved ny AFP.

Han vi­ser blant an­net til at en­kel­te ar­beids­ta­ke­re ufor­skyldt fal­ler ut av ord­nin­gen mot slut­ten av kar­rie­ren.

– Det er sva­ert urett­fer­dig for dem det ram­mer, sier Gab­ri­el­sen.

Kan tape stort

Det er de så­kal­te kva­li­fi­ka­sjons­reg­le­ne som kan slå uhel­dig ut. Blant an­net kre­ves det at en ar­beids­ta­ker må ha arbeidet minst sju av de ni sis­te åre­ne i en Afp-bedrift. Glip­per det her, kan det kos­te dyrt. Om lag 30 pro­sent av livs­va­rig pen­sjon kan ryke.

– Noen kan mis­te pen­sjon i stør­rel­ses­or­de­nen 1 mil­lion kro­ner etter man­ge år i Afp-be­drif­ter. Å mis­te pen­sjon på grunn av for­hold den en­kel­te ikke kan kon­trol­le­re el­ler på­vir­ke, er kre­ven­de å for­sva­re, he­ter det i eva­lu­e­rings­rap­por­ten som par­te­ne i ar­beids­li­vet står bak.

An­si­en­ni­tets­kra­vet er stren­ge­re i den nye ord­nin­gen enn i den gam­le. Iføl­ge be­reg­nin­ger har an­de­len som ikke har mu­lig­het til å ta ut AFP, økt fra 7 pro­sent for 1949-års­kul­let til 13 pro­sent for 1955-års­kul­let.

Fle­re job­ber len­ger

Rap­por­ten slår fast at Afp-ord­nin­gen stort sett har fun­gert etter hen­sik­ten. Den nye ord­nin­gen skul­le i ut­gangs­punk­tet sik­re pen­sjons­sys­te­met bedre ba­ere­kraft og sør­ge for at fle­re står len­ger i jobb.

Og tal­le­ne vi­ser at fle­re kom­bi­ne­rer pen­sjon og jobb enn før. Mens én av fire i den gam­le Afp-ord­nin­gen slut­tet i ar­beid ved 62 år, gjel­der det­te om lag én av seks i den nye ord­nin­gen. Og av dem som tar ut AFP før 67 år, kom­bi­ne­rer 60 pro­sent ut­tak av pen­sjon med inn­tekts­brin­gen­de ar­beid. An­de­len er mer enn tre­dob­let etter pen­sjons­re­for­men.

Spørs­må­let er hvem dis­se ar­beids­ta- ker­ne er, som kom­bi­ne­rer ar­beid og pen­sjon – og ikke minst hvem som ikke mak­ter det­te.

Gavepakke

Kilde: NTB

PEN­SJON: Ar­beids­ta­ke­re som fal­ler ut av ord­nin­gen med av­tale­fes­tet pen­sjon, ri­si­ke­rer å tape om lag 1 mil­lion kro­ner, selv etter man­ge år som an­satt i en Afp-bedrift.

Ord­nin­gen ble i 2011 end­ret fra å va­ere mål­ret­tet inn­tekts­sik­ring for de så­kal­te sli­ter­ne, til å bli et livs­va­rig til­legg uten av­kor­ting hvis man fort­satt job­ber.

– Det med­før­te at en mis­tet fo­kus på den opp­rin­ne­li­ge mål­grup­pen og in­ne­ba­erer at de som fort­set­ter å job­be, kan få me­get gode inn­tek­ter, he­ter det i rap­por­ten.

LO er be­kym­ret for ar­beids­ta­ke­re som ikke or­ker å job­be etter fyl­te 62 år og der­med ikke kan kom­pen­se­re for de så­kal­te leve­al­ders­jus­te­rin­ge­ne i pen­sjons­sys­te­met. Or­ga­ni­sa­sjo­nen kre­ver kom­pen­se­ren­de ord­nin­ger, og Lo-le­der Hans-chris­ti­an Gab­ri­el­sen vars­ler at pen­sjon blir et tema ved ho­ved­opp­gjø­ret nes­te år. (NTB)

LA FRAM EVA­LU­E­RING: Lo-le­der Hans-chris­ti­an Gab­ri­el­sen og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i NHO Kristin Sko­gen Lund. FOTO: HEIKO JUNGE/ NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.