Frp kre­ver at Stor­tin­get vo­te­rer over Ha­gens no­bel­kan­di­da­tur

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

NO­BEL­KO­MI­TE­EN: Frem­skritts­par­ti­et ba i går om at Stor­tin­get må kun­ne stem­me over Carl I. Ha­gen som par­ti­ets re­pre­sen­tant i No­bel­ko­mi­te­en un­der av­stem­nin­gen i dag.

– Vi øns­ker å få vo­tert over vår kan­di­dat, som er Carl I. Ha­gen i Stor­tin­get. Vi leg­ger til grunn Stor­tin­gets mange­åri­ge prak­sis med å kun­ne stem­me for de vi er for og imot det vi er imot og vil derfor hen­vi­se til Stor­tin­gets for­ret­nings­or­den pa­ra­graf 59, he­ter det i merk­na­den som par­ti­et i går send­te til Stor­tin­gets valg­ko­mi­té.

I den an­gjel­den­de pa­ra­gra­fen he­ter det: «Fore­lig­ger det i en sak fle­re for­slag, skal pre­si­den­ten sette hvert av dem un­der av­stem­ning i lo­gisk rekke­føl­ge. Vo­te­rings­ord­nin­gen må va­ere opp­gitt og god­tatt på for­hånd.»

Vo­te­rings­reg­le­ne og Stor­tin­gets for­ret­nings­or­den blir alt­så et sen­tralt tema helt til sis­te slutt av No­bel-bru­dul­jen. Frp fikk i går for­mid­dag av­kla­ring fra kon­sti­tu­sjo­nell av­de­ling på Stor­tin­get på noen sis­te spørs­mål.

Op­po­si­sjo­nen på Stor­tin­get har gått inn for at Frp ikke får an­led­ning til å fore­slå Ha­gen som kan­di­dat når Stor­tin­get i dag skal stem­me over sa­ken etter­som han er vara­re­pre­sen­tant. Frps plass vil der­med stå tom. Et fler­tall be­stå­en­de av Ap, KRF, Ven­st­re, Sen­ter­par­ti­et og SV har krevd at det før av­stem­nin­gen skal tas stil­ling til om det skal vo­te­res over en ikke-valg­bar kan­di­dat el­ler ikke. På den må­ten skal man be­skyt­te stor­tings­fler­tal­let, som tirs­dag ved­tok at vara- og stor­tings­re­pre­sen­tan­ter ikke kan vel­ges til No­bel­ko­mi­te­en. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.