BUSKERUD-BUD­SJETT

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

■ Fyl­kes­tin­get be­hand­let tors­dag bud­sjett for Buskerud fyl­kes­kom­mu­ne. To­talt la fyl­kes­råd­man­nen opp til et drifts­over­skudd på 135 mil­lio­ner for 2018. ■ 20 mil­lio­ner eks­tra til Bra­kar, nye lade­sta­sjo­ner for el­bil, krav om at alle nye bus­ser skal va­ere elek­tris­ke og at Svel­vik­fer­gen skal ha om null­ut­slipp reg­nes av MDG som sei­re. ■ 500.000 satt av til Det di­gi­ta­le Buskerud, som bi­står kom­mu­ne­ne med å søke om stat­li­ge mid­ler for bred­bånds­ut­byg­ging.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.