Fire nye by­pakke­løs­nin­ger kla­re

BUS­KE­RUD­BYEN: In­gen av de nye ut­kas­te­ne til by­pak­ke in­volve­rer rent kol­lek­tiv­felt i Ro­sen­krantz­gata. Men alle har bom­mer in­nen­for kom­mune­gren­se­ne.

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - ■ KATRINE STRØM katrine.strom@dags­avi­sen.no

Kol­lek­tiv­sat­sin­gen om­ta­les som his­to­risk: Buss­til­bu­det dob­les, og bil­li­ge­re buss­bil­let­ter prio­ri­te­res, selv om den mest ra­di­ka­le kol­lek­tiv­prio­ri­te­rin­gen, nem­lig om­byg­ging av ho­ved­farts­åren Ro­sen­krantz­gata er ute­latt, kun­ne Dram­mens Ti­den­de mel­de tors­dag. 15. de­sem­ber skal Bus­ke­rud­by­ens po­li­tis­ke le­del­se ta stil­ling til fire ut­kast til til­taks­pak­ker, og tre uli­ke bom­sys­te­mer. Da av­gjør de også om alle va­ri­an­te­ne sen­des ut på hø­ring.

Ut­kas­tet Bus­ke­rudbysek­re­ta­ria­tet of­fent­lig­gjor­de tors­dag etter­mid­dag har med en til­taks­løs­ning som er gans­ke lik den opp­rin­ne­li­ge pak­ka po­li­ti­ker­ne for­kas­tet etter kraft­full mo­bi­li­se­ring fra fle­re ak­sjons­grup­per – men den har blitt kvitt røde klu­ter som eget kol­lek­tiv­felt i Ro­sen­krantz’ gate og Til­farts­vei Vest del 2. An­slått fi­nan­sie­rings­be­hov for den­ne er 14,3 mil­li­ar­der.

Det mest ra­di­ka­le av de nye for­sla­ge­ne prio­ri­te­rer kol­lek­tiv og syk­kel­til­tak for 400 mil­lio­ner kro­ner. Her inn­går også ny Land­fal­løy­bru og ny Mjøn­dals­bru, til en to­tal­kost­nad på 11,8 mrd. kr kom­bi­nert med så­kalt by­na­ere bom­mer er det den­ne som gir best mål­opp­nå­el­se, mel­der sek­re­ta­ria­tet.

I alle pak­ke­ne har man gått bort fra full om­byg­ging av Ro­sen­krantz­gata til kol­lek­tiv, men går for løs­nin­ger som gjør det mer fram­kom­me­lig for bus­se­ne. Auto­sty­ring à la Telt­hus­krys­set ved Hol­men­brua og om­byg­ging av kryss kan va­ere ak­tu­elt.

Til­farts­vei Vest del 1, fra Øv­re Sund bru til Sun­land er med i alle til­taks­pak­ke­ne, men ikke Til­farts­vei Vest del 2 og ny til­farts­vei til Kon­ne­rud. Alle til­taks­pak­ke­ne kan kom­bi­ne­res med alle tre bom­sys­te­mer. Det leg­ges opp til at det vil kos­te 12 kro­ner å pas­se­re bom­me­ne uten­om rush­ti­den, og 17 kro­ner i den mest tra­fik­ker­te tida. Det leg­ges opp til to­veis inn­kre­ving, og må­neds­ta­ket er fore­slått til 70 pas­se­rin­ger.

Det in­ne­ba­erer at den nye bom­rin­gen vil kos­te maks 1190 kro­ner pr. må­ned hvis man kjø­rer i rush­ti­den, og 840 kro­ner hvis man kan pas­se­re bom­me­ne på and­re ti­der.

For å nå må­let om at all tra­fikk­vekst skal lø­ses med kol­lek­tiv, syk­kel og gan­ge og ikke bil, hol­der det med bom­mer på da­gens kom­mune­gren­ser. Men det vil gi dår­li­ge­re mål­opp­nå­el­se, og vil ikke løse så mye av de tra­fi­ka­le pro­ble­me­ne.

Dram­mens Ti­den­de skri­ver at ett av de tre bom­kon­sep­te­ne har bom­mer på da­gens kom­mune­gren­ser og i til­legg mot by­de­le­ne, to­talt rundt 45 bom­mer.

– Det kan de sky­te en hvit pil etter, sier Gro Ny­hus, le­der i «Nei til bom­mer in­nen­for Dram­mens kom­mune­gren­ser», til Dram­mens Ti­den­de.

FOTO: KATRINE STRØM

PRØ­VER IGJEN: Etter at Bus­ke­rud­by­pak­ke 2 kol­lap­set har in­volve­rin­gen va­ert bred også før hø­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.