Hyp­no­ti­se­res før ek­sa­men

• – Hyp­no­te­ra­pi er som å re­star­te en PC EKSAMENSNERVER: Man­ge sli­ter med eksamensnerver. Ma­ri­an­ne Knuds­vik valg­te å opp­søke hyp­no­te­ra­peut Bo Groth Chris­ten­sen for å få bukt med fø­lel­se­ne. Men vir­ker det?

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - ■ TONE HELENE OSKARSEN tho@ro­ga­lands­avis.no

Ma­ri­an­ne Knuds­vik lig­ger rett ut på sto­len i det lil­le rom­met. På bor­det ved si­den av bren­ner to stea­rin­lys, og et hvitt fle­ecepledd dek­ker hen­ne fra mid­jen og ned. Tak­lam­pen er skrudd av, og over hen­ne står hyp­no­ti­sør Bo Groth Chris­ten­sen med én hånd over ho­det hen­nes.

– Du kan kjen­ne at du blir tyng­re og tyng­re og tyng­re, sier Chris­ten­sen med lav stem­me.

– La oss ten­ke oss at du er i en luft­bal­long, og at sand­sek­ke­ne er ek­sa­mens­ner­ve­ne dine. Slipp én og én sekk, fort­set­ter han.

End­re følelser

Knuds­vik er del­tids­stu­dent, og skal ha to ek­sa­me­ner i lø­pet av den nes­te uken. I til­legg er hun gra­vid i åt­ten­de må­ned og har pro­ble­mer med for­døy­el­sen, for­tel­ler hun før se­an­sen star­ter. Dis­se tin­ge­ne gjør at hun ofte fø­ler seg stres­set og ner­vøs.

– Jeg blir ner­vøs når jeg ten­ker på ek­sa­men. Jeg får en slags angst, og tan­ke­ne svi­ver rundt i ho­det, sier Knuds­vik.

– På en ska­la fra én til ti, hvor ner­vøs vil du si du er? spør hyp­no­te­ra­peut Chris­ten­sen. Knuds­vik trek­ker litt på det. – Syv, kan­skje, sva­rer hun. – Ok, da skal vi for­sø­ke å end­re det fra syv til to el­ler tre. Det er nem­lig ikke spørs­mål om å fjer­ne ner­vø­si­te­ten, men å roe den ned. I en ek­sa­mens­si­tua­sjon er det nem­lig godt å ha litt som­mer­fug­ler i ma­gen, sier Chris­ten­sen.

Re­star­te en PC

Chris­ten­sen har job­bet med hyp­no­se i over 20 år, og er ut­dan­net hyp­no­te­ra­peut og pe­da­gog. Han opp­le­ver at man­ge er red­de for hyp­no­se, for­di de fryk­ter å mis­te kon­troll over egen kropp.

– Når du er hos meg, er du vå­ken og til ste­de. Det som egent­lig skjer, er at jeg får deg til å føle en end­ring når du kjen­ner etter, og du fø­ler at fø­lel­se­ne for­and­rer seg, for­kla­rer han.

– Det­te handler om følelser, ikke for­nuft, leg­ger han til.

In­gen vet nøy­ak­tig hva som skjer med psy­ken un­der hyp­no­se, men han un­der­stre­ker at den type hyp­no­ti­se­ring man ser på TV ald­ri bru­kes i be­hand­ling.

– En­kelt for­klart er hyp­no­te­ra­pi litt som å re­star­te en PC. Vi kon­trol­le­rer ikke følelser – vi end­rer dem og re­du­se­rer dem, sier Chris­ten­sen.

En halv­time i mør­ket

Knuds­vik lig­ger i det mør­ke rom­met med øyne­ne igjen. Chris­ten­sen sit­ter ved si­den av hen­ne. Stem­men hans er dyp og av­slap­pen­de, og ord­strøm­men jevn og kon­stant. Han mes­ser set­nin­ger som vir­ker be­ro­li­gen­de; om var­me som­mer­da­ger, gla­de men­nes­ker i par­ken og vel­lyk­ke­de ek­sa­mens­re­sul­ta­ter. Han stry­ker hån­den over pan­nen hen­nes, før han drar den vekk og ris­ter den i én og sam­me be­ve­gel­se – som om han tør­ker svet­te av pan­nen hen­nes. Det gjør han for å fjer­ne den ne­ga­ti­ve ener­gi­en fra dem beg­ge.

– Når jeg tel­ler til sju, kan du åpne øyne­ne igjen, sier Chris­ten­sen etter en stund i mør­ket. Han tel­ler sak­te opp­over. – En; merk hvor­dan krop­pen fø­les god og bløt. To; du gle­der deg til ek­sa­men og fore­stil­ler deg å over­vin­ne den unød­ven­di­ge ner­vø­si­te­ten og er­stat­ter den med en god og trygg fø­lel­se.

Når tall­rek­ken er full­ført, knip­ser han med fing­re­ne. Knuds­vik åp­ner øyne­ne igjen.

Hå­per og tror

– Jeg har en mer­ke­lig for­nem­mel­se av at jeg er ro­li­ge­re, sier Knuds­vik når se­an­sen er fer­dig.

– For­bau­ser det deg? spør Chris­ten­sen.

– Selv om jeg kom hit med en inn­stil­ling og et håp om at det skul­le fun­ke, så for­bau­ser det meg litt, ja, sva­rer hun.

Knuds­viks ek­sa­me­ner er frem­de­les noen da­ger unna, men hun tror og hå­per krop­pen kommer til å hol­de seg like ro­lig som den er etter ti­men.

– Jeg har tro på at det hjel­per hvis du kla­rer å end­re fore­stil­lin­gen av ting. Det er jo ikke for­nuf­ten som gjør deg ner­vøs, for jeg vet jo at jeg kan det. Det er de ir­ra­sjo­nel­le fø­lel­se­ne som tar over, sier hun.

– Jeg er over­ras­ket over hvor bra jeg fø­ler meg nå, og jeg hå­per og tror det kommer til å vare.

FOTO: TONE HELENE OSKARSEN

TERAPI: Hyp­no­te­ra­peut Bo Groth Chris­ten­sen ut­fø­rer hyp­no­te­ra­pi på Ma­ri­an­ne Knuds­vik som sli­ter med eksamensnerver.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.