Tu­se­ner de­mon­strer­te for Cata­lo­nia i Brus­sel

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

CATA­LO­NIA: Ti­tu­se­ner av ka­ta­la­ne­re inn­tok i går EUS ho­ved­stad for å de­mon­stre­re for uav­hen­gig­het. De­mon­stran­te­ne sam­let seg i par­ken Cin­quante­nai­re like ved EUS ho­ved­kvar­ter.

– Vi er her for å kjem­pe for ret­tig­he­te­ne våre, sier Eloí Na­val, en av de­mon­stran­te­ne. Han me­ner det er urett­fer­dig at Spa­nia har av­satt re­gion­pre­si­dent Car­les Puig­de­mont og hans re­gje­ring.

– Vi er de­mo­kra­tis­ke, og vi har valgt et de­mo­kra­tisk par­la­ment. Så vi for­står ikke hvor­for Euro­pa ba­re ser en an­nen vei, sier Na­val.

– Vi er her for å pro­te­ste­re mot den spans­ke re­gje­rin­gen, som er fa­scis­tisk. Den re­spek­te­rer ikke ret­tig­he­te­ne våre. Men også mot Euro­pa. Vi vil ikke la dem forbi­gå det­te i taus­het, sier han.

En an­nen de­mon­strant for­tel­ler at hun satt 16 ti­mer i buss for å kom­me seg

Brus­sel.

Bel­gisk po­li­ti meld­te i går etter­mid­dag om 45.000 fram­møt­te, iføl­ge ny­hets­by­rå­et AFP. De­mon­stra­sjo­nen før­te også til sto­re for­styr­rel­ser i tra­fik­ken i om­rå­det. Man­ge var bus­set inn fra Cata­lo­nia, mens and­re kjør­te selv el­ler fløy. På plass var også and­re euro­pe­ere som øns­ket å vise so­li­da­ri­tet med ka­ta­la­ner­ne. (NTB) fra Cata­lo­nia til

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.