– Håp om to­stats­løs­ning er his­to­rie

PA­LE­STI­NA: Pre­si­dent Do­nald Trump har tvun­get fram en en­stats­løs­ning, me­ner pa­le­sti­ner­nes for­hand­lings­le­der Saeb Ere­kat.

Dagsavisen Fremtiden - - Verden - ro­ger.hercz@dags­avi­sen.no ■ NILS-INGE KRUHAUG

– Pre­si­dent Trump har sendt et bud­skap til det pa­le­stins­ke folk: Det blir in­gen to­stats­løs­ning, sier PLOS mange­åri­ge for­hand­lings­le­der Saeb Ere­kat til den is­ra­els­ke avi­sen Haa­retz.

– Nå er det på tide å kjem­pe for én stat med like ret­tig­he­ter for alle som bor i det histo­ris­ke Pa­le­sti­na, fra elva til ha­vet, sier Ere­kat.

Med elva me­ner han Jor­dan­elva som ut­gjør gren­sa mel­lom Jor­dan og Vest­bred­den, og med ha­vet me­ner han Mid­del­ha­vet.

Umulig

Alt i 2010 ad­var­te Ere­kat om at Israel med sin bo­set­nings­po­li­tikk umu­lig­gjor­de en to­stats­løs­ning.

– Al­ter­na­ti­vet for pa­le­sti­ner­ne er da å flyt­te opp­merk­som­he­ten til­ba­ke mot en en­stats­løs­ning der mus­li­mer, krist­ne og jø­der kan leve som like­ver­di­ge, sa Ere­kat den gang.

USAS tid­li­ge­re pre­si­dent Jim­my Car­ter høs­tet kri­tikk da han i 2015 tok til orde for det sam­me.

– Is­ra­els stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­tanyahu er ikke, og han har hel­ler ald­ri va­ert, noen til­hen­ger av en to­stats­løs­ning for Israel og Pa­le­sti­na, sa Car­ter.

– Ne­tanyahu-re­gje­rin­gen be­stem­te seg tid­lig for å vel­ge en en­stats­løs­ning, det vil si be­hol­de kon­trol­len over Vest­bred­den uten å gi pa­le­sti­ner­ne sam­me ret­tig­he­ter som is­rae­le­re, sa han.

Han øde­la alt håp om en to­stats­løs­ning.

Mah­moud Ab­bas, Pa­le­sti­nas pre­si­dent

Alt håp ute

Pa­le­sti­nas pre­si­dent Mah­moud Ab­bas slår også fast at to­stats­løs­nin­gen nå er his­to­rie, selv om Trump i sin tale hev­det det mot­sat­te.

– Han øde­la alt håp om en to­stats­løs­ning, sier Ab­bas.

– Dis­se yt­terst be­kla­ge­li­ge og uak­sep­tab­le til­ta­ke­ne un­der­gra­ver med over­legg alle for­søk på å få i stand fred, sier pa­le­sti­ner­nes pre­si­dent. Ha­mas-le­der Is­mail Ha­ni­y­eh opp­ford­rer pa­le­sti­ner­ne til å star­te et nytt opp­rør som svar på USAS an­er­kjen­nel­se av Jerusalem som Is­ra­els ho­ved­stad.

– Den sio­nis­tis­ke po­li­tik­ken som støt­tes av USA, kan ikke kon­fron­te­res med mind­re vi an­ten­ner en ny in­ti­fa­da, sa han tors­dag.

Ha­mas har len­ge hev­det at Israel ald­ri vil gå med på en to­stats­løs­ning og sagt at det enes­te rea­lis­tis­ke er én stat.

En en­stats­løs­ning med like ret­tig­he­ter for alle er man­ge is­rae­le­res sto­re skrekk, etter­som jø­der ri­si­ke­rer å bli i mindre­tall i en slik stat.

Pa­le­sti­ner­ne vil i lø­pet av de na­er­mes­te da­ge­ne sam­men­kal­le alle par­ti­er og or­ga­ni­sa­sjo­ner, in­klu­dert Det pa­le­stins­ke na­sjo­nal­rå­det (PLC) som er pa­le­sti­ner­nes lov­gi­ven­de for­sam­ling. (NTB)

FOTO: MO­HAM­MED ABED/NTB SCANPIX

FOTO: NTB SCANPIX

HIS­TO­RIE: Pa­le­sti­ner­nes pre­si­dent, Mah­moud Ab­bas, me­ner Trump har øde­lagt hå­pet om en to­stats­løs­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.