Har frist i dag

• May må sik­re brexit-enig­het hjem­me

Dagsavisen Fremtiden - - Verden - ÅSNE GULLIKSTAD as­ne.gullikstad@dags­avi­sen.no

BREXIT: EU har gitt den bri­tis­ke re­gje­rin­gen frist i dag med å stil­le seg bak en av­ta­le for førs­te fase av brexit­for­hand­lin­ge­ne.

■ Det be­gyn­ner å has­te for There­sa May med å løse flo­ken som hind­rer en av­ta­le rundt førs­te fase av brexit­for­hand­lin­ge­ne: I lø­pet av da­gen i dag må May ha sik­ret seg støt­te på hjemme­bane til en av­tale­tekst, ad­va­rer EUS for­hand­lings­sjef i brexit­pro­ses­sen, Michel Bar­ni­er.

I kveld er di­plo­ma­ter fra de res­te­ren­de 27 med­lems­lan­de­ne kla­re for et møte der­som den bri­tis­ke re­gje­rin­gen kla­rer å sik­re støt­te til en løs­ning, skri­ver The Guar­di­an.

Der­som man ikke rek­ker den­ne fris­ten, vil ikke de and­re Eu-lan­de­ne rek­ke å vur­de­re for­sla­ge­ne hver for seg før EU sam­les til topp­møte i slut­ten av nes­te uke, ly­der be­skje­den fra EU.

Grense­tvist

Men det nord­irs­ke unio­nist­par­ti­et De­mocra­tic Unio­nist Par­ty (DUP) må med om­bord der­som May skal sik­re seg støt­te til av­ta­len. Det var DUP som sat­te fo­ten ned i sis­te li­ten man­dag, mens May var i Brus­sel og reg­net med å spik­re en av­ta­le med EU. Si­tua­sjo­nen av­slør­te hvor sår­bar den bri­tis­ke re­gje­rin­gen er, for­di den er av­hen­gig av kun ti par­la­ments­med­lem­mer fra DUP.

Det nord­irs­ke par­ti­et vil­le ikke gå med på for­sla­get som fore­lå, og som både Mays re­gje­ring og Stor­bri­tan­nias nabo­land Ir­land vil­le gå inn for. År­sa­ken er at DUP fryk­ter at Nord-ir­land vil bli øko­no­misk og po­li­tisk lø­se­re til­knyt­tet Stor­bri­tan­nia enn i dag, for­di for­sla­get in­ne­bar at NordIr­land vil­le få re­gu­le­rin­ger som var «på lin­je med EU». Det unio­nis­tis­ke par­ti­et fryk­ter en si­tua­sjon der Nord-ir­land er na­er­me­re knyt­tet til Dub­lin og res­ten av EU enn til London.

Det er gren­sen mel­lom Ir­land og Nord-ir­land det handler om: man må fin­ne en løs­ning som gjør at man unn­går en «hard gren­se» – noe som er vans­ke­lig om Stor­bri­tan­nia går ut av toll­unio­nen og det ind­re mar­ke­det, og ikke ba­re ut av EU, slik May har gått inn for – en så­kalt «hard brexit».

Over nytt­år?

Om flo­ken ikke lø­ses, blir spørs­må­let ut­satt til over nytt­år, ad­va­rer Ir­lands stats­mi­nis­ter Leo Va­rad­kar.

– Om det ikke er mu­lig å kom­me til fase to, kan vi ta opp trå­den i det nye året, sa Va­rad­kar ons­dag.

Men det­te vil va­ere et stort ne­der­lag for den bri­tis­ke re­gje­rin­gen, som øns­ker å spik­re fase en, som handler om løs­ri­vel­ses­av­ta­len fra EU, slik at man kan gå vi­de­re etter nytt­år med fase to, som om­hand­ler han­dels­for­bin­del­se­ne mel­lom EU og Stor­bri­tan­nia etter brexit.

Te­ma­et har satt fart i de­bat­ten om hvor na­er til­knyt­ning bri­te­ne bør ha etter brexit, og kri­sen har økt spen­nin­ge­ne yt­ter­li­ge­re in­nen Det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et, som er delt mel­lom to fløy­er: en grup­pe som er ster­ke Eu-mot­stan­de­re, som vil ha et så hardt brudd som mu­lig med EU, og en grup­pe som fort­satt vil ha tet­te bånd til EU.

Til tross for kla­re signaler om en hard brexit fra May, er det langt fra av­klart hva slags til­knyt­ning bri­te­ne fak­tisk en­der opp med til slutt. May gikk klart ut med å sel­ge inn en hard brexit tid­li­ge­re i år, men det sva­ke valg­re­sul­ta­tet har satt hen­ne i en sva­ke­re po­si­sjon, og det er uenig­het til og med inn­ad i re­gje­rin­gen om hvor tett til­knyt­nin­gen skal va­ere.

FOTO: KIRSTY WIGGLESWORTH/NTB SCANPIX

TRAVELT FØR JUL: Stats­mi­nis­ter There­sa May job­ber iher­dig for å dra i land en av­ta­le rundt førs­te brexit-fase nå i de­sem­ber. Her med barn uten­for stats­mi­nis­ter­bo­li­gen i Dow­ning Stre­et, der jule­tre­et ble tent ons­dag.

FOTO: NTB SCANPIX

GIR FRIST: Den bri­tis­ke re­gje­rin­gen må bli enig om en tekst in­nen i dag, sier EUS for­hand­lings­sjef rundt brexit, Michel Bar­ni­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.