JE­MEN

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

■ En re­gio­nal koa­li­sjon le­det av Saudi-ara­bia gikk i mars 2015 til krig mot den lo­ka­le Hout­hi-be­ve­gel­sen, som tok kon­troll over Je­mens ho­ved­stad Sa­na i sep­tem­ber 2014. ■ Saudi-ara­bia opp­ga i vår å ha gjen­nom­ført tu­sen­vis av fly­an­grep i lan­det og an­kla­ges av men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­ner for krigs­for­bry­tel­ser. ■ Iføl­ge FN er minst 8.670 men­nes­ker drept og na­er­me­re 50.000 så­ret si­den vår­en 2015. Rundt 60 pro­sent av of­re­ne er si­vi­le.

■ Over 3 mil­lio­ner men­nes­ker er dre­vet på flukt si­den kon­flik­ten brøt ut.

■ FN og hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner fryk­ter en mas­siv sult­ka­ta­stro­fe i Je­men. (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

VER­STE: Je­men er i dag det ver­ste sted på jord, sier UNICEFS re­gion­sjef for Midt­østen, Ge­ert Cappe­la­ere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.