Jule­se­rie – per­fe

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur - BERNT ERIK PEDERSEN bernt.erik.pedersen@dags­avi­sen.no

Med «Jul i Blod­fjell» vin­ner Tv­nor­ge mo­bil-se­ere. – Skul­le øns­ke det var ad­vent hele året, sier Tv­nor­ge-sjef.

■ I år er Tv­nor­ge den enes­te nors­ke Tv-ka­na­len som vi­ser en ny­pro­du­sert jule­ka­len­der: «Jul i Blod­fjell», der Lene Kongs­vik, At­le An­ton­sen, Trond Fau­sa Aur­våg og and­re kjen­te fjes blir tatt av dage på et høy­fjells­ho­tell, dag for dag. Hver dag i de­sem­ber leg­ger Tv­nor­ge ut en ny epi­so­de. Tal­le­ne så langt vi­ser at Tv­nor­ge har suk­sess med jule­ka­len­de­ren. Kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Es­pen Sko­land i Tv­nor­ge-eier Dis­covery Networks, kon­sta­te­rer også: – Vi ser nå en end­ring i se­er­mønst­re­ne. De di­gi­ta­le tal­le­ne for «Jul i Blod­fjell» er spe­si­elt høye, også sam­men­lig­net med øv­ri­ge Tv­nor­ge-pro­duk­sjo­ner.

– Se­ri­en er per­fekt eg­net for di­gi­tal seing og seing på mo­bil. Det er kor­te epi­so­der in­nen­for en hu­mor­sjan­ger som ikke kre­ver så mye av se­er­en, og som pas­ser i alle for­ma­ter. Sånn sett skul­le jeg øns­ke vi kun­ne lagd en ad­vents­ka­len­der som va­rer hele året.

Økt til 700.000

De sam­le­de tal­le­ne etter førs­te helg var rundt 600.000 se­ere per epi­so­de to­talt, som in­klu­de­rer første­vis­ning på li­nea­er-tv, re­pri­ser og opp­tak, og seing på TVNor­ges nett­spil­ler Dplay.

– De to­ta­le se­er­tal­le­ne på epi­so­de 1 har nå pas­sert 700.000. Vi er sva­ert godt for­nøyd med tal­le­ne, som ser ut til å hol­de seg sta­bi­le ut­over uka, både li­nea­ert og di­gi­talt, sier Sko­land.

– «Jul i Blod­fjell» gir oss de­fi­ni­tivt et løft. Vi har hatt stor suk­sess med våre tid­li­ge­re jule­ka­len­de­re «Nis­se­ne på lå­ven» og «Nis­se­ne over skog og hei», derfor var det in­ter­es­sant for oss å lage en ny jule­ka­len­der. Sjan­ge­ren er hu­mor­ba­sert og pas­ser godt for vår pro­fil, sier Sko­land. Han un­der­stre­ker at Tv­ka­na­le­ne nå blir sta­dig mer av­hen­gig av å leg­ge til ret­te for nett-tv.

– Tal­le­ne for tra­di­sjo­nell Tv-seing har gått ned de sis­te åre­ne. Derfor er vi av­hen­gi­ge av å fan­ge opp unge se­ere som ikke har noe for­hold til li­nea­er TV, og se­ere som har kut­tet ka­be­len og ba­re bruker nett-tv.

– Våre strømme­tje­nes­ter Dplay og Euro­play blir vik­ti­ge­re og vik­ti­ge­re. Det vi har gjort nå er å leg­ge våre nors­ke pro­duk­sjo­ner ut gra­tis på Dplay.

– Tid­li­ge­re har vi ba­sert oss ute­luk­ken­de på be­ta­len­de kun­der på nett. Nå har vi en gra­tis­tje­nes­te i til­legg. Både an­non­sø­rer og Tv­se­ere etter­spør det­te. «Jul i Blod­fjell» er den klart mest sette se­ri­en vår i Dplay, for­tel­ler Sko­land.

Våre strømme­tje­nes­ter blir vik­ti­ge­re og vik­ti­ge­re.

Es­pen Sko­land, Dis­covery Networks

Ny må­ling

Tv­nor­ge går ikke ut med kon­kre­te tall for an­de­len nettseing. Det­te vil end­re seg fra nytt­år, da vil også de di­gi­ta­le tal­le­ne gå inn i de of­fi­si­el­le Tv-må­lin­ge­ne fra Kan­tar TNS/ Gal­lup. De har ut­vik­let en ny Tv-må­ling som om­fat­ter både di­rekteseing, opp­tak, og alle for­mer for strøm­ming. Den nye må­lin­ge­ne in­ne­ba­erer ny bruk av tek­no­lo­gi, der blant an­net hus­stan­dens ru­ter må­ler kon­sum av on­line-vi­deo.

– På opp­drag fra Tv-ka­na­le­ne har vi la­get en ny må­ling som ut­vi­des til å om­fat­te også stre­am­ing, for å få et bedre to­tal­bil­de av TVsein­gen,

– Det er en helt ny un­der­sø­kel­se som vi har satt i gang fra bun­nen av, og som vi nå har job­bet med i 1 1/2 år. Det er NRK, Dis­covery, TV 2 og MTG som er opp­drags­gi­ver­ne, og vi hå­per å få fle­re inn i den­ne må­lin­gen etter hvert, sier Chris­ti­an Thu­neLar­sen, av­de­lings­le­der for TV i Kan­tar Tns/gal­lup.

Suk­sess i nett-tv-spil­le­ren: Trond Fau­sa Aur­våg og Ine Jan­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.