Gjen­opp­li­ver «Ti i skud­det»

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur -

Vidar Lønn-ar­ne­sen rul­ler ut «Ti i skud­det» rett etter jul – og spil­ler sam­me mu­sik­ken, til sam­me tid og med sam­me dama i stu­dio. Men uten mento­me­ter­knapp og med en eks­tra «d» i tit­te­len.

I «Tid i skud­det» lo­ves det gjen­hør med for lengst av­gjor­te topp­lis­ter, som Lønn-ar­ne­sen har fun­net fram til i sitt ar­kiv – og skal spil­le seg gjen­nom på Dab-ka­na­len Ra­dio Vinyl.

– Det­te er nes­ten litt gal­skap, sier Lønn-ar­ne­sen om gjen­opp­liv­nin­gen av sin gam­le ra­dio­suk­sess.

Ori­gi­nal­pro­gram­met sam­let hund­re tu­sen av lyt­te­re rundt ra­dio­ap­pa­ra­te­ne fra lan­se­rin­gen 23. april 1965 – og raskt ble norsk ung­doms vik­tigs­te re­fe­ran­se til po­pu­la­er­mu­sik­ken, he­ter det i presse­mel­din­gen. Når Ra­dio Vinyl gjen­opp­li­ver Lønn-ar­ne­sen-suk­ses­sen, skjer det til og med til sam­me klokke­slett – klok­ken 17, med sam­me gjes­ter og spille­lis­ter.

– Det­te skal bli så ori­gi­nalt som mu­lig uten mento­me­ter­knap­pen, og jeg hå­per det ska­per de beste min­ner og den sam­me be­geist­ring hos da­gens lyt­te­re, sier Lønn-ar­ne­sen, som også har med sam­me ra­dio­mak­ker i stu­dio: Kona Tove, som han møt­te nett­opp da han be­gyn­te i NRK. (NTB)

Vidar Lønn Ar­ne­sen i stu­dio i 1966. FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.