KUL­TUR: Pre­mie­re­k­lar med nazi­do­ku­men­tar

Film­ska­pe­ren De­ey­ah Khan har møtt på hets hele li­vet. Men i fjor møt­te hun på et hat så sterkt at hun be­stem­te seg for å fin­ne ut hvem men­nes­ke­ne bak var.

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur - GITTE JO­HANN­ES­SEN

■ Kort sagt: Hun tok for seg ame­ri­kans­ke høyre­eks­tre­mis­ter. Fra den så­kal­te alt right-be­ve­gel­sen til rene ny­na­zis­ter, til­brag­te hun tid med de­res le­de­re – hele vei­en til ral­ly­et i Char­lottesvil­le, der en anti­ra­sis­tisk ak­ti­vist ble drept.

Dro fram vå­pen

Der var den norsk-bri­tis­ke film­ska­pe­ren og en kol­le­ga med til en «etter­fest» hos ny­na­zis­te­ne. I et be­fes­tet hus oppe i fjel­le­ne be­gyn­te vert­ska­pet å trek­ke fram vå­pen.

– De had­de ak­ku­rat kom­met til­ba­ke fra Char­lottesvil­le og var gi­ret etter slås­sin­gen. Jeg så meg rundt og tenk­te «jeg kommer ikke ut her­fra i li­ve», sier Khan til The Guar­di­an.

11. de­sem­ber vi­ser den bri­tis­ke fjern­syns­ka­na­len ITV re­sul­ta­tet, do­ku­men­ta­ren «Whi­te Right: Me­eting the Ene­my». Fil­men skal vi­ses i Nor­ge nes­te år.

For hen­ne var ikke ho­ved­år­sa­ken «å fin­ne ut hvor gru­som­me de er», el­ler vise hvor hor­rib­le de­res eks­tre­me syns­punk­ter er. Khan sier hun al­le­re­de vet hva de står for.

– Det jeg vil­le fin­ne ut, var men­nes­ke­ne bak fa­sa­den, se hva det er med dem, og om det er mu­lig for meg å sit­te ned med min fien­de – og for dem å sette seg ned med sin. Jeg har tro på at det er mu­lig å for­ak­te me­nin­ge­ne de­res uten å de­hu­ma­ni­se­re dem.

Mind­re redd per­son­lig

De­ey­ah Khan sier hun er «be­satt» av å fin­ne ut «la­ge­ne og dyb­de­ne i hvem vi er som men­nes­ker», hva som får folk til å gjø­re det de gjør – og bli slik de er. Da hen­nes for­ri­ge do­ku­men­tar «Ji­had», som tok for seg hvor­for unge menn i Vesten blir frem­med­kri­ge­re, had­de pre­miere i 2015, sa Khan til NTB:

– Man skal «for­stå sin fien­de», he­ter det, men i Vesten kla­rer vi ikke det en gang – vi blir ba­re sjok­kert. Og det hjel­per ikke.

Nå har De­ey­ah Khan på nytt prøvd å for­stå fien­den. I føl­ge The Guar­di­an frem­står de ame­ri­kans­ke ny­na­zis­te­ne «slå­en­de like» men­ne­ne i «Ji­had», noe hun kom­men­te­rer slik:

– Sa­ken de kjem­per for er en an­nen, men mo­ti­va­sjo­nen og per­son­lig­hets­ty­pen er den sam­me, sier Khan, som me­ner at selv om en­kel­te er til­truk­ket av vol­den, er fler­tal­let på jakt etter en fø­lel­se av til­hø­rig­het el­ler me­ning, en «måte å bi­dra på til ver­den som – i de­res øyne – er po­si­tiv». (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.