Den sto­re jule­svin­de­len

Strømme­tje­nes­te­ne byr på helt nye jule­mu­sikk­opp­le­vel­ser. Ba­re at de er fals­ke.

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur - GEIR RAKVAAG Jour­na­list i kul­tur­av­de­lin­gen geir.rakvaag@dags­avi­sen.no

Det­te be­gyn­te med å lete etter jazz­sak­so­fo­nis­ten Al­bert Ay­lers an­tatt beste al­bum «Spi­ri­tu­al Uni­ty» på de størs­te strømme­tje­nes­te­ne. Den var ikke så lett fin­ne, men vi så or­dent­lig godt etter, og da fant vi san­ne­lig litt av hvert an­net. Hvem skul­le tro at avant­gar­dis­ten Al­bert Ay­ler had­de en rek­ke jule­al­bum i ka­ta­lo­gen? Både «San­ta Ri­des Again», «Chris­t­mas Cards» og «Chris­t­mas Bells Are Rin­ging»? Det vil si – det har han egent­lig ikke. Det­te er al­bum som sann­syn­lig­vis er kon­stru­er­te for å lure noen klikk ut av in­tet­anen­de lyt­te­re på jakt etter en slags jule­stem­ning. Mil­lio­ner bru­ke­re kommer til å ta feil en gang iblant.

Bak­grun­nen for det­te un­der­li­ge fe­no­me­net er at strømme­tje­nes­te­ne har noen skritt å gå når det kommer til å ryd­de i ar­ki­ve­ne sine. Det mest prakt­ful­le med det sto­re til­bu­det er også det mest ir­ri­te­ren­de. Hver gang vi skal sjek­ke ut mu­sikk med histo­ris­ke navn vi ikke har hørt så mye på før, blir vi møtt med en en­de­løs rek­ke ut­gi­vel­ser vi ald­ri had­de trengt å høre. Wil­lie Nel­son har na­er­me­re 200 al­bum til­gjen­ge­lig, Bob Mar­ley nes­ten 100. Rik­tig­nok har det­te va­ert hardt ar­bei­den­de ar­tis­ter, men det får va­ere gren­ser. Hul­ter til bul­ter lig­ger de, uten sys­tem. Det min­ner litt om kon­to­ret mitt før Cd-ene be­gyn­te å for­svin­ne. Det lig­ner på bo­den min hjem­me fort­satt.

Det­te alt­for om­fangs­rike til­bu­det be­står ho­ved­sa­ke­lig av meng­der av mu­sikk som en­ten er «i det fri», at den er så gam­mel at hvem som helst kan gi den ut, el­ler at ar­tis­te­ne har had­de dår­lig av­klar­te ret­tig­he­ter i førs­te om­gang, slik at gam­le inn­spil­lin­ger er på uover­sikt­lig man­ge hen­der. Strømme­tje­nes­te­ne bur­de snart kla­re å inn­føre et «tøv-fil­ter». Å fjer­ne dis­se ut­gi­vel­se­ne helt er ikke nød­ven­dig, det hol­der med en slags al­go­rit­me som sor­te­rer de of­fi­si­el­le ut­gi­vel­ser i en slags or­den. Nat King Co­le ga ut ett or­dent­lig jule­al­bum, klas­si­ke­ren «The Ma­gic of Chris­t­mas» fra 1960. Ti­dal har rundt 50 styk­ker, men ikke det­te. Det vil si, vi fin­ner det om­si­der igjen i en «Four Clas­sic Chris­t­mas Al­bums»-sam­ling der Frank Si­na­tra, Dean Mar­tin og Bing Cros­by også er re­pre­sen­tert. Sånn kan vi ikke ha det. Jula er strid nok som den er.

Det di­gi­ta­le cove­ret til jule­al­bu­met til Al­bert Ay­ler er hen­tet fra en gam­mel mo­tor­syk­kel­re­kla­me. Det sam­me cove­ret er brukt på rundt 100 and­re jule­al­bum, bl.a. med Lou­vin Brot­hers, Miriam Make­ba, Del Sh­an­non og Horace Sil­ver. Dis­se rent opp­kon­stru­er­te ut­gi­vel­se­ne er ikke ba­re jule­re­la­ter­te. And­re ku­rio­si­te­ter i ka­ta­lo­gen over Ay­ler-al­bum (og man­ge av de sam­me ar­tis­te­ne) er «Over The Top Hits», «In The Wild West», «Happy Sounds» og «In That Gol­den Sum­mer Ti­me». Nå kan vi ikke helt fri oss fra gle­den over å vite at noen får hørt Al­bert Ay­ler etter et raskt søk på «Top Hits», men det må ad­va­res mot at den­ne jule­stem­nin­gen (el­ler western­stem­nin­gen, lykke­fø­lel­sen el­ler som­mer­fø­lel­sen) ikke er for alle.

Det di­gi­ta­le cove­ret til jule­al­bu­met til Al­bert Ay­ler er hen­tet fra en gam­mel mo­tor­syk­kel­re­kla­me.

Twit­ter: @Geirrakvaag VOLUM 11

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.