Bit­ter­søt teg­net

To sva­ert velteg­ne­de og godt for­tal­te tegneserier – en norsk og en ca­na­disk – fan­ger på en prikk den skjø­re, usik­re tida midt mel­lom barn, ung­dom og vok­sen.

Dagsavisen Fremtiden - - Inne & Ute -

TEGNESERIE Magn­hild Wins­nes «Hysj»

Asche­houg TEGNESERIE

Jil­li­an Ta­ma­ki og Mari­ko Ta­ma­ki «Den som­me­ren» Over­satt av A. Aud­hild Solberg Cap­pe­len Damm

«Som­me­ren da alt for­and­rer seg», står det bak på om­sla­get av Magn­hild Wins­nes de­buttegne­se­rie «Hysj». «Den­ne som­me­ren er ikke som alle and­re», står det på de ca­na­dis­ke ku­si­ne­ne Jil­li­an og Mari­ko Ta­ma­kis ku­si­ne­nes «Den som­me­ren». Sce­nen er med and­re ord satt, i to tegneserier som selv om de for­tel­ler litt uli­ke his­to­ri­er, har så mye til fel­les at det gir god me­ning å an­mel­de dem sammen.

Hoved­per­sone­ne er i beg­ge til­fel­ler to jen­ter som er fe­rie­ven­ner. Den ene jen­ta er al­le­re­de på plass, hand­lin­gen star­ter med at den and­re an­kom­mer som­mer­fe­rie­ste­det i bil. I beg­ge til­fel­le­ne kjen­ner jen­te­ne hver­and­re godt fra tid­li­ge­re som­re, men er litt i utakt i ut­vik­lin­gen, fysisk og psy­kisk.

Magn­hild Wins­nes «Hysj» føl­ger Han­na. Hun skal va­ere ale­ne på fe­rie med on­kel, tan­te og ku­si­ne Siv. I fjor fisket de krab­ber, ba­det, fan­get in­sek­ter og lek­te en slags in­dia­ner­lek. Han­na gle­der seg til å gjø­re nøy­ak­tig det sam­me i år. Men Siv er mer­ke­lig uin­ter­es­sert. Hun vil hel­ler hen­ge med de stør­re jen­te­ne, med store­søs­te­ra og hen­nes venn­in­ne. Store­søs­te­ra er kjempe­for­els­ka i Sind­re, som er tøff og kjekk og til og med kan kjø­re bil. I ste­det for å fiske krab­ber vil Siv til cam­pin­gen, der store­søs­ter og Sind­re og gjen­gen hen­ger og er kule. Det er hem­me­lig, for de voks­ne li­ker ikke Sind­re. Han­nas pro­blem er ba­re at det er så vel­dig vans­ke­lig å hol­de på hem­me­lig­he­ter ... sa­er­lig når de handler om noe ulov­lig, og al­vor­li­ge ting skjer. Det hele en­der trist, med en ulyk­ke. Barn­dom­mens uskyld er over. Han­na drar hjem.

«Hysj» er en

vir­ke­lig lek­ker bok. Dust rosa om­slag, god pa­pir­kva­li­tet, ri­ke­lig med luft og rom slik at Magn­hild Wins­nes’ ut­trykk­s­ful­le farge­teg­nin­ger får kom­me til sin ful­le rett gjen­nom hele boka. Dia­lo­gen er holdt til et mi­ni­mum, det er bil­de­ne som ba­erer fortellingen.

Ta åp­nings­sce­nen: Siv ser Han­nas bil an­kom­me fra skjule­ste­det sitt i sko­gen. Jen­te­ne hil­ser hver­and­re med et ul – AAAAAAAAOOOOOOO – men bruker man­ge si­der på å na­er­me seg hver­and­re. Vi ob­ser­ve­rer Han­na på vei gjen­nom sko­gens lys- og skygge­spill. Ser de to jen­te­ne måle hver­and­re på av­stand. At Han­na na­er­mer seg, og venn­in­ne­ne får øye­kon­takt. Beg­ge hil­ser «hei», men man leg­ger mest mer­ke til det plut­se­lig sje­ner­te kropps­språ­ket. Skra­pin­gen av sko mot bak­ken. Usik­ker flak­king med øyne­ne. Still­he­ten de to imel­lom. Tan­ken er sådd, på at en for­skyv­ning kan ha skjedd de to imel­lom. Man blir dess­uten på­min­net om barn- og ung­dom­mens usik­ker­het. Be­ho­vet for opp­var­ming, ofte, for å bli kjent igjen etter lang tids fra­va­er. Sa­er­lig når det er et venn­skap av den ty­pen som i ut­gangs­punk­tet har opp­stått mer for­di man til­fel­dig­vis opp­hol­der seg sam­me sted sam­ti­dig, enn for­di man egent­lig har valgt hver­and­re ak­tivt. Slik er det å va­ere barn.

Med ujev­ne mel­lom­rom er et dob­belt­side­opp­slag viet små svar­te maur på hvit bak­grunn. De gir pau­se, scene­skif­te, men nik­ker også mot te­ma­er som inn- og uten­for­skap, sam­ar­beid og for­and­ring, mot na­tur og sam­funn. Da Han­na hav­ner uten­for so­si­alt lar hun mau­re­ne mar­sje­re over seg, da hun føl­te seg trygg og in­klu­dert var det hun som kon­trol­ler­te de­res vei.

Da dam­men bris­ter og Han­na

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.