Sup­pen på er­ten

Tan­ken på erte­sup­pe gir meg var­me i krop­pen og vann i mun­nen.

Dagsavisen Fremtiden - - Inne & Ute -

Smak på or­de­ne sammen med meg, og kjenn hvor godt det gjør: Erte­sup­pe. Kokt på røykt svine­kno­ke. Ser­vert med vis­pet sen­neps­smør med per­sil­le og ny­bakt frø­brød att­åt.

Bil­lig og en­kelt er det også. Få el­ler in­gen rå­va­rer gir så mye va­lu­ta for pen­ge­ne som en røykt svine­kno­ke. For un­der 150 kro­ner, og på mel­lom tre og fire av­slap­pen­de ti­mer, kan du lage et realt hus­manns­kost­mål­tid til seks skrubb­sult­ne per­soner som kommer snub­len­de inn dø­ra etter en ak­tiv dag. En kje­le med sup­pe på bor­det, og en fjøl med sprøtt og varmt frø­brød og vis­pet smør ser­vert ved si­den av, er det enes­te man tren­ger for å im­po­ne­re. Pro­du­sen­te­ne sal­ter, bø­ke­røy­ker og va­kuum­pak­ker svine­kno­ken, noe som gir den vel­dig god hold­bar­het. Den er kjekk å ha lig­gen­de i kjøle­ska­pet el­ler fry­se­ren til den da­gen man får suppe­tran­gen over seg. Og jeg lo­ver, in­gen på klo­den kla­rer å sma­ke for­skjell på om du har brukt fersk el­ler fros­sen kno­ke til sup­pa.

Kno­ken er den de­len av gri­sen (bort­sett fra ho­det) som inne­hol­der mest sti­vel­se og smak. Sti­vel­sen (ge­la­ti­nen) i kno­ken trek­ker ut i kraf­ten un­der ko­king og gjør den fyl­dig og smak­full. Kno­ken er både bul­jong­ter­ning, salt, kjøtt og fyl­de på en gang.

Gu­le tør­re er­ter,

grønn­kål og rot­grønn­sa­ker er og blir vin­te­rens sto­re se­son­grå­va­rer. For å få best mu­lig kon­sis­tens på de gu­le tør­re er­te­ne, må de få lig­ge minst 12 ti­mer i bløt før de til­set­tes. De kan gjer­ne lig­ge et døgn el­ler to også, så len­ge de får stå kaldt.

Grønn­sa­ke­ne kut­tes i jevn­sto­re spise­venn­li­ge bi­ter og til­set­tes 30 mi­nut­ter før ser­ve­ring. Slik hol­der de for­men, far­gen og sma­ken på best ten­ke­li­ge vis.

Brød er rasende gøy å lage og enda bedre å spi­se. Et mel­lom­grovt mykt brød med mas­se sprø kjer­ner på top­pen frem­står som det per­fek­te suppe­brø­det etter min me­ning.

I Sve­ri­ge er det «på­budt» å røre litt sen­nep inn i erte­sup­pa når man spi­ser den. Vi har ikke den sam­me gode tra­di­sjo­nen, men å tjuv­låne prin­sip­pet ved hjelp av litt sterk di­jon­sen­nep og en litt an­nen me­to­de må va­ere lov.

Di­jon­sen­nep sma­ker friskt og sterkt, og pas­ser per­fekt til bul­jong, svine­kjøtt, grønn­sa­ker, brød og ikke minst smør. Det er inn i smø­ret jeg lu­rer inn den kle­de­li­ge sen­neps­sma­ken. Vis­per man rom­tem­pe­rert smør og til­set­ter sen­ne­pen der, får man in­te­grert sen­neps­sma­ken på en per­fekt måte.

Do­b­le gjer­ne por­sjo­nen, for det­te er en av de hold­ba­re ret­te­ne som ba­re blir bedre av å stå noen da­ger i kjøle­ska­pet. Den tå­ler jag­gu en tur i fry­se­ren også. (NTB Tema)

Den­ne erte­sup­pa var­mer både kropp og sjel. FOTO: CARL MAR­TIN NORDBY

ØYVIND HJELLE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.