På kino

Dagsavisen Fremtiden - - Inne & Ute -

6

«Bla­de Run­ner 2049»

Det tok gans­ke nøy­ak­tig 35 år før fort­set­tel­sen på «Bla­de Run­ner» en­de­lig kom, noe som vi­ser seg å va­ere et mi­ra­kel til ak­ku­rat rett tid.

5

«Pad­ding­ton 2»

En enda bedre film enn for­gjen­ge­ren; mer vi­su­elt opp­finn­som, stapp­full av sjarm og opp­rik­tig mor­som slap­stick­hu­mor.

«Villai­ness»

Har du sans for hese­ble­sen­de, hy­per­vold­som, rumpe­spar­ken­de rå­tas­sac­tion fra Asia er det­te de­fi­ni­tivt årets sto­re høyde­punkt!

«City Of Ghost» Gri­pen­de do­ku­men­tar om IS, og en li­ten grup­pe mo­di­ge jour­na­list-ak­ti­vis­ter som vå­ger å ut­ford­re dem.

«Kil­ling Of

A Scared De­er»

Tro­lig den førs­te av Yor­gos Lant­hi­mos fil­mer som kan kon­sist sum­me­res opp i en lett­fat­te­lig set­ning: en vel­stå­en­de fa­mi­lie blir ram­met av en for­ban­nel­se og tvin­ges til å ta et umulig valg.

«Lu­miere!

Even­ty­ret be­gyn­ner» Her­lig do­ku­men­tar om Au­gus­te og Louis Lu­miere. Det frans­ke brødre­pa­ret var blant de sto­re pio­ner­ne som skap­te hele film­me­di­et.

«Wind Ri­ver»

Taylor Sheri­dan ven­der til­ba­ke med nok en ekte­følt, ka­rak­ter­dre­vet ne­ow­estern der stats­by­rå­kra­ti og rett­fer­dig­het sjel­dent går hånd i hånd.

«Thor: Rag­na­rok»

En av årets mor­soms­te ko­me­di­er, som til­fel­dig­vis også er en episk su­per­helt­film!

«Hva vil folk si»

Et vir­ke­lig­hets­na­ert dra­ma som be­rø­rer og rys­ter. Sam­ti­dig en film som ikke skju­ler en ty­de­lig og en­ga­sjert egen­vil­je fra film­ska­per Iram Haqs side til å sette dags­or­den.

«The Squa­re»

Et sa­ti­risk og tid­vis hys­te­risk mor­somt an­grep på men­nes­ket som flokk­dyr, hvor­dan vi er vil­li­ge til å gå inn i de mest ube­ha­ge­li­ge, pin­li­ge si­tua­sjo­ne­ne, enn så øde­leg­gen­de de kan va­ere.

4

«Ko­me­ten»

God norsk de­but­film om en pap­pa som kan­skje er bort­ført av en UFO.

«Sol­si­dan» «Sol­si­dan»-fil­men er i sterk grad mer av det sam­me vi al­le­re­de har sett på li­ten skjerm – nev­ro­ser, midt­livs­kri­ser, frust­ra­sjo­ner og fa­mi­lie­for­hold i den øv­re mid­del­klas­sen. «Ne­ru­da»

Ek­sen­trisk meta-lek rundt den chi­lens­ke poe­ten, po­li­ti­ke­ren, na­sjo­nal­hel­ten og No­bel­pris­vin­ne­ren Pab­lo Ne­ru­da som blan­der fik­sjon med fakta, sa­ti­risk hu­mor med po­li­tisk al­vor, og poe­si med rea­lis­me.

«God’s Own Coun­try» «God’s Own Coun­try» pløy­er ikke ny mark, men har en so­sial­rea­lis­tisk tyng­de som over­be­vi­ser, dre­vet av to­talt tro­ver­di­ge skue­spil­ler­pre­sta­sjo­ner.

«Mord på Ori­ent­eks­pres­sen» Agatha Chris­ties «Mord på Ori­ent­eks­pres­sen» er fort­satt en sne­dig his­to­rie, og Ken­neth Bra­nagh for­tel­ler den bra.

«Rom 213»

En ko­se­lig spø­kel­ses­film for unge. Fil­men stakk av med jury­pri­sen un­der årets Barne­film­fes­ti­val i Kris­tian­sand.

3

«Hjem­søkt» Nors­ke «Hjem­søkt» er til ti­der stem­nings­full, men fungerer ikke like bra som skrekk­film.

«Ju­s­tice League» «Ju­s­tice League» er så blot­tet for saer­preg og for­mål at den knapt fungerer som noe an­net enn en trai­ler for de fram­ti­di­ge su­per­helt­fil­me­ne film­sel­ska­pet War­ner hå­per å lage.

«Su­bur­bi­con»

Etter alle måle­stok­ker bur­de «Su­bur­bi­con» va­ere en sik­ker hit: en syr­lig noir-sa­ti­re skre­vet av selv­es­te Co­en-brød­re­ne. Men Ge­or­ge Cloo­neys førs­te film som re­gis­sør si­den «The Mo­nu­ments Men» vi­ser seg å va­ere nok en flopp.

«Ame­ri­can Assas­sin» En spion-ac­tion­thril­ler ba­sert på pock­et­bo­ken av Vin­ce Flynn, som skrev en hel best­sel­gen­de ro­man­se­rie om Cia-ac­tion­hel­ten Mitch Rapp.

«Gjen­gan­ge­re»

Le­on Bashir er litt for for­els­ket i gam­le gang­ster­my­ter til å få «Gjen­gan­ge­re» til å fun­ge­re som noe sa­er­lig mer enn en sjan­ger­øvel­se.

«Aske­lad­den i Dovre­gub­bens hall»

På­fal­len­de svakt film­even­tyr der gode skue­spil­ler­pre­sta­sjo­ner og dels pust­fra­rø­ven­de land­skaps­bil­der gir størst va­lu­ta for bil­let­ten.

2

«Snø­man­nen»

Mest av alt min­ner «Snø­man­nen» om en ti epi­so­ders Tv-se­rie snau­set ned til to ti­mer. Løs­rev­ne øyeblikk fungerer bruk­bart, men som hel­het­lig his­to­rie svik­ter det­te to­talt.

«Pad­ding­ton 2». FOTO: SF NOR­GE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.