Før­juls­vin­ter på ski i mar­ka

Dagsavisen Fremtiden - - Drammenquiz - KJELL BUENE

■ Snø­en lig­ger tørr og hvit i mar­ka på alle kan­ter av byen og ba­re inn­byr til fine ski­tu­rer. Løype­ma­ski­ne­ne har kjørt opp trikke­spor, men det er så pass lite snø at det an­be­fa­les å hol­de seg til ste­der med jevnt og fast un­der­lag. De beste for­hol­de­ne fin­nes på ubrøy­te­de skogs­vei­er, og dem er det hel­dig­vis gans­ke man­ge av i Dram­mens naer­om­rå­der.

Bil­det er tatt for en uke si­den ved Sti­bolt­krys­set i Bra­gernes­åsen. Her er det kjørt opp løy­per helt fra par­ke­rings­plas­sen på Spi­raltop­pen. Thor­leif Haugs vei er også kjørt opp helt fra Syke­hu­set, men her er det i mins­te la­get med snø neden­for Sti­bolt­krys­set. Vi­de­re inn­over har løype­ma­ski­nen kjørt på beg­ge si­der av Land­fall­tjern og opp til Tver­ken. Et fint al­ter­na­tiv for folk på Ås­si­den er å ta ski­hei­sen opp fra Aron­sløk­ka og fort­set­te Bol­stad­vei­en opp til Tver­ken. Å fort­set­te vi­de­re opp­over mot Skimt­pla­tå­et er etter min me­ning ikke til­rå­de­lig med så pass lite snø.

I Lier er Hau­ern­tra­se­en kjørt opp fra Ka­na­da helt til Sa­ga med side­løy­pe fra vei­krys­set ved Ula­foss inn­over mot Fal­let. Fra Mo­dum­si­den kan du par­ke­re på Spone­vol­len og føl­ge trikke­spo­re­ne ned til du mø­ter Hau­ern­tra­se­en i krys­set ved Klufte­tan­ge­ne. Fra Eikse­tra og Sol­vang er det også kjørt opp løy­pe inn til Svart­hav­na, men isen på Gar­sjø og alle and­re vann må du fore­lø­pig hol­de deg langt unna. Fra Gjelle­bekk er det kjørt opp løy­pe på skogs­vei­ene inn til Stuv­stjern, men i Kjek­stad­mar­ka for øv­rig er det for lite snø.

På sør­si­den av Dram­mens­elva er run­den rundt Nord­by­kol­len et fint al­ter­na­tiv i til­legg til an­leggs­vei­en som går pa­ral­lelt med E 134 mel­lom Yt­ter­kol­len og Kon­ne­rud­gata. Det går an å star­te ski­tu­ren på den­ne vei­en både fra Pu­ke­rud og en­den av Skog­livei­en (Bülows vei) bak Gulsko­gen- sen­te­ret. Fra par­ke­rings­plas­sen på Ols­rud går det opp­kjør­te løy­per inn til hyt­te­ne og vi­de­re ned til Ma­jor­dam­men og de ubrøy­te­de skogs­bil­vei­ene til San­de. Et vel­dig bra al­ter­na­tiv er å par­ke­re bi­len på Kal­mose­tra ved Montebello ski­sen­ter i San­de. Her­fra er det ba­re å føl­ge trikke­spo­re­ne helt over til SIF- hyt­ta på Kon­ne­rud, el­ler å ta side­løy­pa inn til Preste­se­tra.

El­lers mel­des det om topp for­hold på Ble­fjell­pla­tå­et der­som du sy­nes det er greit å star­te tu­ren med en halv­an­nen ti­mes bil­tur gjen­nom Kongs­berg til Fles­berg og Ble­stua. Her er Krøk­la det na­tur­li­ge må­let for årets førs­te fjell­tur på ski. Uan­sett hvor du vel­ger å gå, er et nett­søk på «ski­spo­ret.no» den beste for­be­re­del­sen du kan gjø­re før du leg­ger i vei. Her har du til en­hver tid den ful­le over­sik­ten over hvil­ke løy­per som er kjørt opp, hvor løype­ma­ski­ne­ne til en­hver tid be­fin­ner seg og hvor lang tid si­den de uli­ke løy­pe­ne ble kjørt opp.

FOTO: KJELL BUENE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.