DRAM­MENS MUSEUM

Dagsavisen Fremtiden - - Drammenquiz -

1900-tallet! Gjen­stan­der for det mo­der­ne li­vet

Den­ne ut­stil­lin­gen vil vise kunst­hånd­verk, kunst­in­du­stri og in­du­stri­ell de­sign fra slut­ten av 1800-tallet og fram til vår egen tid, med gjen­stan­der fra mu­se­ets sam­ling. Det­te er gjen­stan­der som har brakt ny form inn i hjem­me­ne til 1900-tal­lets mo­der­ne men­nes­ker. Pub­li­kum vil med den­ne ut­stil­lin­gen kun­ne opp­le­ve en «kom­plett» his­to­risk vand­ring på Dram­mens Museum med gjen­stan­der helt fra 1200tal­let og fram til 2000tal­let.

Fas­te ut­stil­lin­ger/sam­lin­ger: Gjen­stan­der for li­vet. Nøste­tan­gen­rom­met.

Det fas­te gal­le­ri­et.

Hvor: Dram­mens Museum

Når: Man.–fr.: 11–15 Ons­dag: 11–20

Lør­dag og søn­dag: 11–17

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.