JULA I HIS­TO­RI­EN

Dagsavisen Fremtiden - - Drammenquiz -

Jula i his­to­ri­en – fra før­kris­ten tid til 1800-tallet Jula er vår størs­te års­høy­tid. Vi kan føl­ge den helt til­ba­ke til før­kris­ten tid og opp til i dag. Ons­dag 13. de­sem­ber kommer Her­leik Bak­lid til bi­blio­te­ket med et fore­drag om jule­skik­ker gjen­nom his­to­ri­en. Fore­dra­get tar opp hvor­dan den før­krist­ne jule­fei­rin­ga var og hva som skjed­de med den gjen­nom krist­nin­gen. Hvor­dan var jule­fei­rin­ga fra slut­ten av

1700-tallet og på 1800tal­let? Hvor­dan var for­hol­det mel­lom re­li­giøst og verds­lig inn­hold i mar­ke­rin­ga? Dis­se spørs­må­le­ne og man­ge fle­re har første­ama­nu­en­sis ved Høg­sko­len i Sør­øst-nor­ge, Her­leik Bak­lid, svar på.

Fri inn­gang. I sam­ar­beid med Høg­sko­len i Sør­øst­nor­ge og Buskerud fyl­kes­bi­blio­tek.

Når: Ons­dag kl. 19

Hvor: Øv­re Ei­ker bibliotek, Hokk­sund

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.