Vil ha flest mu­lig rus­se­re

• Men lang­renns­lø­per­ne sku­ler på hver­and­re

Dagsavisen Fremtiden - - Sport - ■ REIDAR SOL­LIE reidar.sol­lie@dags­avi­sen.no

OL PY­E­ONG­CHANG – 62 DA­GER IGJEN

STRID: Hvil­ke rus­sis­ke ut­øve­re skal god­kjen­nes til OL? Sør­kore­ans­ke myn­dig­he­ter vil ha flest mu­lig til start.

Et­ter­spil­let etter ute­sten­gel­sen av Russ­land ska­per nye si­tua­sjo­ner. Og for­vir­rin­gen er stor.

Det vak­te over­ras­kel­se i går da sør­kore­ans­ke myn­dig­he­ter ut­tryk­te mis­nøye med at Russ­land er ute­stengt fra de­res le­ker i Py­e­ong­chang.

Russ­land en nøk­kel

Sør­korea­ner­ne me­ner Russ­lands del­ta­kel­se i vin­ter­le­ke­ne nes­te år er av­gjø­ren­de for at ar­ran­ge­men­tet blir en suk­sess.

Sør-koreas uten­riks­de­par­te­ment opp­ford­rer rus­sis­ke ut­øve­re til å kon­kur­re­re un­der nøy­tralt flagg.

«Russ­land har job­bet hardt de sis­te sju åre­ne for å gjø­re grun­di­ge for­be­re­del­ser slik at de kom­men­de vin­ter­le­ke­ne skal bli både fre­de­li­ge og har­mo­nis­ke», het det i en ut­ta­lel­se fra de­par­te­men­tet.

Den po­li­tis­ke le­del­sen i Russ­land trykket ut­ta­lel­sen til sitt bryst.

Og et spørs­mål som snart kan kom­me opp, er det­te: Kan Vla­di­mir Putin in­vi­te­res til OL som aeres­gjest?

Hvem skal med?

I Da­vos be­fin­ner blant and­re Sergej Ust­jugov seg. Sist vin­ters beste lang­renns­lø­per hev­des å va­ere i tenke­bok­sen om sin egen del­ta­kel­se. Ute­sten­gel­sen kom som et sjokk på ham, men han er ikke blant de sus­pen­der­te lø­per­ne.

– Selv om vi vet sva­ert lite om hvil­ke kri­te­ri­er som stil­les for å kun­ne del­ta i OL, så skjøn­ner jeg lite der­som Sergej (Ust­jugov) ikke kan del­ta. Han har blitt tes­tet man­ge, man­ge gan­ger i ut­lan­det, sier Mar­kus Cra­mer til TV 2. Tys­ke­ren er tre­ner for de rus­sis­ke lang­renns­her­re­ne.

Hvil­ke kri­te­ri­er som skal gjel­de for rus­sis­ke ut­øve­re i OL, skal IOC nå ut­ar­bei­de.

Det som er klart er at in­gen av tre­ner­ne el­ler le­der­ne som var i støtte­ap­pa­ra­tet i Sot­sji 2014 får va­ere med. Det be­tyr at tre tre­ne­re må byt­tes ut.

Jeg skjøn­ner lite der­som Ust­jugov ikke del­tar.

Mar­kus Cra­mer, tre­ner for Russ­land

Ust­jugov del­tok

Ust­jugov gikk ba­re sprin­ten i OL i Sot­sji og var ikke blant de prio­ri­ter­te lø­per­ne. Det var for­ri­ge vin­ter han slo gjen­nom med sei­er i Tour de Ski og to gull i ski-vm i Lah­ti.

I Da­vos be­fin­ner også de nors­ke lø­per­ne seg, og si­tua­sjo­nen ute i tre­nings­løy­pe­ne er sva­ert spe­si­ell.

– Det­te er gans­ke ukom­for­ta­belt. Vi vet ikke hvem som kan stil­le i OL, men vi øns­ker ikke at rene ut­øve­re skal bli ute­stengt, sier Mar­tin Johns­rud Sund­by til NRK.

Det er ikke man­ge av de nors­ke lø­per­ne som har na­tur­lig om­gang med rus­ser­ne, pri­ma­ert på grunn av språk­bar­rie­rer.

I Russ­land er det man­ge som øns­ker at Russ­land sat­ser hund­re pro­sent, også med hockey­lag. Ol-star­ten er ba­re 64 da­ger unna.

PO­PU­LA­ER: Sergej Ust­jugov om­rin­get av rus­sis­ke fans etter at han vant Tour de Ski sist vin­ter. Vil han gå i OL?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.