Spil­ler opp til jul ÅRETS JULEPLATER

Sta­dig faer­re ar­tis­ter gir ut nye jule­al­bum. Hek­la Stål­s­tren­ga vi­ser at det fort­satt kommer noen det er verdt å ta vare på.

Dagsavisen Fremtiden - - Forside -

En gang i den søte før­juls­ti­den fore­slo vi en egen ka­te­go­ri for juleplater i Spelle­mann­pri­sen. Det kom jo ut fle­re av dis­se enn av mu­sikk i de fles­te and­re sjan­ge­re i lø­pet av et år. Had­de vi fått opp­fylt øns­ket vil­le sann­syn­lig­vis den­ne klas­sen falt bort i år, på grunn av for få på­meld­te. Strøm­mings­de­len av mar­ke­det er sta­dig mer alt­om­fat­ten­de, og di­gi­ta­le al­bum for­blir pro­ble­ma­tis­ke un­der jule­tre­et. Det er nes­ten som vi kan mis­ten­ke man­ge ar­tis­ter for å ha la­get jule­al­bum for inn­tje­nin­gens skyld.

Li­ke­vel hø­rer folk sann­syn­lig­vis like mye på jule­mu­sikk som før. Vi har ob­ser­vert en sta­dig sti­gen­de tendens, rap­por­tert i fjor og i for­fjor, der Kurt Nil­sens «Ha­ve Yours­elf A Mer­ry Litt­le Chris­t­mas» etab­le­rer seg høyt i top­pen sammen med den blan­ke stjer­na midt i no­vem­ber, og blir der til over nytt­år. Vi tror fort­satt så godt om folk at det­te ikke kommer av at de set­ter seg til å høre på jule­san­ger med en gang jule­mar­si­pa­nen er i bu­tik­ke­ne, men mu­sik­ken går rundt og rundt på kjøpe­sent­re og ka­fe­er, og drar på seg spille­tid sak­te, men sik­kert. På de nes­te plas­se­ne er Michael Bublés «Chris­t­mas» og «Jul i svin­gen» blitt like selv­føl­ge­li­ge, den sis­te med ny dra­hjelp som of­fi­si­ell jule­ka­len­der i NRK igjen. Det skul­le ba­re mang­le. «Jul i svin­gen» kan ikke spil­les ofte nok. Ma­riah Ca­rey, Sis­sel & Odd, «Put­ti Plut­ti Pott», Jus­tin Bie­ber og Bugge Wes­sel­toft er også igjen in­ne blant de 20 mest hør­te. Det er lite hen­sikts­mes­sig å for­sø­ke å kom­me med i det­te sel­ska­pet av kom­mer­si­el­le grun­ner. Da står vi igjen med dem som har vel­dig lyst til å gi ut jule­san­ger. Det er jo ikke så dumt ut­gangs­punkt i seg selv.

Årets fi­nes­te nye jule­pla­te kommer fra grup­pa Hek­la Stål­s­tren­ga. Et al­bum som har mye av det fi­nes­te, na­eres­te og var­mes­te i det fine skja­e­rings­punk­tet mel­lom vise­sang og folke­mu­sikk. Spar­som­me­li­ge ar­ran­ge­men­ter, for­sik­tig pro­du­sert av Are Bre­dal Si­mon­sen. Fele­spil­ler Ragn­hild Furu­bot­ten har tatt med seg litt av den gode stem­nin­gen fra Ma­jor­stu­ens «Ju­le­drøm», som er blitt 12 år gam­mel nå.

De be­gyn­ner med Tryg­ve Hoffs «Nord­norsk jule­sal­me», en av de jule­san­ge­ne fra ny­ere tid som er sun­get of­test. Med An­ne Ny­mos stem­me i front blir ver­sjo­nen til Hek­la (kal­ler fan­sen dem ba­re for det?) en av de fi­nes­te som er la­get. Ut­val­get av san­ger har en ty­de­lig nord­norsk pro­fil. Det­te gir al­bu­met klar iden­ti­tet, uten at res­ten av lan­det kommer til å føle seg eks­klu­dert. Al­bu­met har få helt nye san­ger, men er satt sammen på en måte som både gir va­ria­sjon, og en sterk hel­het. Hør ba­re den ele­gan­te se­kven­sen med «Det ly­ser i stil­le gren­der» etter­fulgt av «Jule­kvel­den», som er en over­set­tel­se av The Bands «Chris­t­mas Must Be To­night», og vi­de­re til de­res egne «Heim til jul». Halv­dan Si­vert­sens «Josefs jule­vise» set­ter en ak­tu­ell po­li­tisk spiss på inn­hol­det, mens «De­sem­ber» gir pop­mu­si­kalsk av­veks­ling. Helt til slutt kommer «Stil­le natt», men med ak­kor­der som nep­pe har va­ert brukt i den­ne sam­men­hen­gen før. Vak­kert og godt å høre. Kim Rys­stads jule­al­bum «Snø­en la­ver ned» er opp­kalt etter ei lin­je i åp­nings­spo­ret, «Stjerne­sludd», san­gen til Dum­dum Boys som har 20-års­ju­bi­le­um. Den har va­ert gjort seg i man­ge ver­sjo­ner i lø­pet av dis­se åre­ne, men Kim Rys­stads fram­fø­ring så flott som mu­lig. Hele al­bu­met er spilt inn med selv­es­te London Phil­har­mo­nic Or­chest­ra. Derfor kan det va­ere en fin av­veks­ling fra den nevn­te pub­li­kums­fa­vo­rit­ten med Kurt Nil­sen og Kring­kas­tings­or­kes­te­ret, der vi også hør­te «Stjerne­sludd» (og «Whi­te Chris­t­mas», uten det tris­te førs­te ver­set, slik det er mest van­lig).

De­ler av re­per­toa­ret er i over­kant godt kjent fra før, med både «O hel­ga natt», «Litt­le Drum­mer Boy» og «Stil­le natt», men det er sjel­den det blir så over­då­dig de­li­kat pre­sen­tert som her. Den fi­nes­te san­gen er imid­ler­tid Os­car Da­ni­el­sons «Besvärjel­se», som ikke egent­lig er en jule­sang, men vak­ker nok li­ke­vel.

Igjen gir Hovedøen Soci­al Club sva­ert vel­kjent ma­te­ria­le en over­ha­ling av cu­bansk takt og tone, ak­ku­rat så løs­slup­pent ryt­misk at de ut­ford­rer gam­le nors­ke ver­di­er så det hol­der. Det vil­le igjen va­ere lett å av­feie Hovedøen som et fif­fig ku­riøst på­funn med be­gren­set hold­bar­het, men fin­ger­spiss­fø­lel­sen for mu­sik­ken er det in­gen­ting å ut­set­te på. Hvis du ba­re skal høre én ny ver­sjon av «All I Want For Chris­t­mas» i år, må det va­ere den med Sil­ja Ny­mo­en her. Ver­sjo­nen de­res av «På lå­ven sit­ter nis­sen» ma­ner fram gode min­ner om tolk­nin­gen til Cheb Hoci­ne og The Source, si­den vi fort kan kom­me til å for­veks­le Cuba med Al­ge­rie hvis vi tør å åpne vår egen stue­dør i vin­ter­kul­da. Do­nald-ver­sjo­nen av «When You Wish Upon A Star» til Hel­ge Sun­de er også ube­ta­le­lig, selv om det er usik­kert hvor man­ge gan­ger vi kommer til å la den for­styr­re jule­fre­den. De­kon­struk­sjo­nen av Mar­grethe Munt­hes «Jeg snø­rer min sekk» (med vo­kal­grup­pa Pitsj) er også en opp­le­vel­se i seg selv. Så len­ge en av verdens sto­re pop­stjer­ner kommer med jule­al­bum har ikke sjan­ge­ren helt ut­spilt sin rol­le. Vi må også gi Sia Fur­ler ros for å ha la­get ti helt nye san­ger til aere for se­son­gen. San­ge­ne er skre­vet sammen med Greg Kur­stin, en av de sto­re nav­ne­ne i ku­lis­se­ne i 2017, etter å ha pro­du­sert både Foo Figh­ters og Beck. De må jo vil­le noe med det­te. En­tu­si­as­men går an å høre også, det­te er gode pop­lå­ter, hek­tis­ke og spret­ne, men ikke for dem som syn­tes at Phil Spec­tor øde­la jule­fre­den en gang for alle. «Eve­ryday Is Chris­t­mas» har ikke noe som er naert og føl­somt og til etter­tan­ke. Ba­re en slags «Rockin’ Around The Chris­t­mas Tree»stem­ning, som også har sin plass i ei tid som kan va­ere mørk og trist nok som den er.

An­ne Nymo Trul­sen og Ragn­hild Fure­bot­ten i Hek­la Stål­s­tren­ga.

Hek­la Stål­s­tren­ga, for tida på tur­né i Nord-nor­ge: An­ne Nymo Trul­sen, Tore Bru­voll, Trond-vig­go So­lås, Ragn­hild Fure­bot­ten oO­le-ja­kob Lar­sen.

HEK­LA STÅL­S­TREN­GA «Vel­kom­men inn» ta:lik

KIM RYSSTAD «Snø­en la­ver ned» X5

HOVEDØEN SOCI­AL CLUB «Slyn­ger ju­len inn» Ind­ris

«Eve­ryday Is Chris­t­mas» SIA At­lan­tic

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.