Det er in­gen tvil om at fag­be­ve­gel­sen har en for­mi­da­bel jobb foran seg.

Det er alar­me­ren­de ti­der for fag­be­ve­gel­sen.

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - ES­PEN LØKELAND STAI Ny­hets­re­dak­tør Twit­ter: @es­pen­stai

For førs­te gang i mo­der­ne tid har an­de­len fag­or­ga­ni­ser­te falt til un­der 50 pro­sent. Si­den 1992 har den falt fra 57 pro­sent til 49 pro­sent. Over hele lin­ja har fag­be­ve­gel­sen satt inn kref­ter for å snu ut­vik­lin­gen. Vel vi­ten­de om at fal­len­de or­ga­ni­se­ring leg­ger press på den nors­ke mo­del­len og folks ar­beids­for­hold, end­rer makt­for­hold i sam­fun­net, og er en opp­skrift for økte for­skjel­ler.

Den fers­ke rap­por­ten «Or­ga­ni­se­ring av uor­ga­ni­ser­te», fra Fafo og Ar­beids­forsk­nings­in­sti­tut­tet, vi­ser at det er sto­re for­skjel­ler i or­ga­ni­sa­sjons­grad i uli­ke de­ler av ar­beids­li­vet. Mens den er på 79 pro­sent i of­fent­lig sek­tor, lig­ger den på 38 i privat sek­tor. Or­ga­ni­sa­sjons­gra­den sti­ger med al­de­ren, og det er flest uor­ga­ni­ser­te i pri­va­te ser­vice­be­drif­ter. I går kun­ne avi­sa Klasse­kam­pen også for­tel­le at til­knyt­nin­gen til ar­beids­li­vet har stor be­tyd­ning. Blant stu­den­ter og and­re med del­tids­stil­lin­ger i privat sek­tor, er bare 17 pro­sent fag­or­ga­ni­ser­te. I pri­va­te ser­vice­be­drif­ter lig­ger an­de­len fag­or­ga­ni­ser­te med løs til­knyt­ning helt nede på 14 pro­sent. «På en måte er bran­sjer hvor man­ge an­sat­te har en løs til­knyt­ning til job­ben dømt til å va­ere un­der­or­ga­ni­sert», sier Fafo-fors­ker Kris­ti­ne Ner­gaard til avi­sa. Men som hun på­pe­ker er det ikke et na­tur­gitt lavt nivå.

Det er ikke vel­dig over­ras­ken­de at or­ga­ni­sa­sjons­gra­den er lav i sek­to­rer med mye løs­ar­beid og mid­ler­ti­dig­het. Så hvor­dan for­hol­der re­gje­rin­gen og Høy­re seg til den­ne ut­vik­lin­gen? På en side sier den at det er vik­tig med tre­parts­sam­ar­beid og høy or­ga­ni­sa­sjons­grad, men når den på den and­re bru­ker re­gje­rings­er­k­la­e­rin­gen til å «an­er­kjen­ne at man­ge ar­beids­ta­ke­re vel­ger å va­ere uor­ga­ni­ser­te», og mot­set­ter seg krav om å leg­ge ret­te for økt or­ga­ni­se­ring, da fram­står det som floskler. På top­pen av det­te har uli­ke Høy­re-top­per de sis­te par uke­ne stått i kø for å for­tel­le oss at det ikke hand­ler om et rå­ere ar­beids­mar­ked pre­get av mer løs­ar­beid og be­man­nings­bran­sje, men kun om fag­be­ve­gel­sen. «Vi vil fra re­gje­rin­gens side stil­le opp for al­les rett til å or­ga­ni­se­re seg, men det er fort­satt slik at det er fag­for­enin­ge­ne selv som må va­ere at­trak­ti­ve, som må ha et til­bud og vise sin be­ret­ti­gel­se», sa stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg for­ri­ge uke, på di­rek­te spørs­mål om hva re­gje­rin­gen vil gjø­re for å snu en fal­len­de or­ga­ni­sa­sjons­grad. «Egne til­tak, ut­over dem vi har i dag, me­ner re­gje­rin­gen ikke er nød­ven­dig». Det­te kom etter at stor­tings­fler­tal­let had­de gitt re­gje­rin­gen ord­re nett­opp om å kom­me til­ba­ke med for­slag som bi­drar til å øke or­ga­ni­sa­sjons­gra­den.

Et par da­ger se­ne­re spil­te par­ti­ets fi­nans­po­li­tis­ke tals­mann Hen­rik As­heim den sam­me pla­ta. Det hand­ler ikke om et ar­beids­mar­ked der folk får mind­re makt over eget ar­beids­liv, men om et LO som «ikke hen­ger med i tida», hev­der As­heim. Uka før var Høy­res par­la­men­ta­ris­ke le­der Trond Helle­land ute med noe av det sam­me, un­der stor­tings­de­bat­ten om re­gje­rings­er­k­la­e­rin­gen. «At LO og and­re fag­for­enin­ger ikke får den or­ga­ni­sa­sjons­gra­den de øns­ker, må va­ere de­res ut­ford­ring», slo Helle­land fast og la til, som et ekko av den bor­ger­li­ge platt­for­men fra Jel­øya, at «vi skal ikke un­der­vur­de­re folks rett til å vel­ge å va­ere uor­ga­ni­sert».

Det er man­ge grun­ner til at folk vel­ger ikke å or­ga­ni­se­rer seg, og til at or­ga­ni­sa­sjons­gra­den fal­ler. Det hand­ler blant an­net om struk­tu­rel­le end­rin­ger på

1. MAI: Fra de­mon­stra­sjons­to­get i Oslo 1. mai 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.