Å til­by tid­lig ul­tra­lyd til alle gra­vi­de bed­rer ikke helsen ver­ken til kvin­nen el­ler bar­net.

HELSE: Å til­by tid­lig ul­tra­lyd til alle gra­vi­de bed­rer ikke helsen ver­ken til kvin­nen el­ler bar­net.

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - KRO­NIKK BJØRN HOFMANN NTNU Gjø­vik, Uni­ver­si­te­tet i Oslo og med­lem av Bio­tek­no­logi­rå­det

Det er kan­skje på tide at Chris­ti­an Kop­pe­rud fra NRKS «Side om side» tar seg en tur på Stor­tin­get. Der er det fler­tall for å inn­føre tid­lig ul­tra­lyd til alle gra­vi­de. Kop­pe­rud er kjent for sine snus­for­nuf­ti­ge ana­ly­ser og kla­re kon­klu­sjo­ner av ty­pen: «Det er det dum­mes­te du kan gjø­re!». Grun­nen til at han trengs på Tin­get, er at tid­lig ul­tra­lyd ikke har helse­mes­sig ge­vinst ver­ken for kvin­ner el­ler barn. Kunn­skaps­sen­te­rets rap­port er klar: Det er «in­gen do­ku­men­ta­sjon for en helse­mes­sig ge­vinst av tid­lig ul­tra­lyd». Der­imot vil det kos­te ca. 50 mil­lio­ner kro­ner eks­tra hvert år. Sam­ti­dig sier vi nei til virk­som­me medi­si­ner for­di de er for dyre. Ek­sem­pel­vis er Spin­raza ef­fek­tiv mot spi­nal mus­kel­atro­fi, men små barn får for­ver­ret sine livs­ut­sik­ter for­di den er for dyr. Hvor­dan hen­ger det­te på greip?

I til­legg fin­nes det nå en blod­prø­ve av mor (NIPT) som både kan fan­ge opp langt fle­re til­stan­der og er mye mer treff­sik­ker enn tid­lig ul­tra­lyd. Hva er hen­sik­ten med å til­by en dy­re­re og dår­li­ge­re me­to­de? Kop­pe­ruds kon­klu­sjon vil va­ere klar.

Men er po­li­ti­ker­ne dum­me? Sett uten­fra, kan det kan­skje vir­ke slik, men tid­lig ul­tra­lyd er et sym­bol­tungt til­bud. Man­ge kjø­per al­le­re­de tje­nes­ten privat og, som Kunn­skaps­sen­te­ret skri­ver i sin rap­port, så kan «tid­lig ul­tra­lyd gi fle­re kvin­ner som er for­nøyd med svan­ger­skaps­om­sor­gen». Tid­lig ul­tra­lyd sik­rer alt­så stem­mer, selv om den ikke bed­rer helsen. Dess­uten er det mind­re kon­tro­ver­si­elt enn den nye blod­prø­ven (NIPT), som har reist spørs­mål om be­folk­nings­hy­gie­ne og sor­te­rings­sam­funn.

Da er det en langt enk­le­re stra­te­gi å til­by tid­lig ul­tra­lyd – og så kan man se­ne­re er­stat­te tid­lig ul­tra­lyd med NIPT. NIPT vil spa­re en rek­ke spon­tan­abor­ter (som kom­mer av fos­ter­vanns- og mor­kake­prø­ver, som føl­ge av tid­lig ul­tra­lyd). Det er slik man har inn­ført NIPT for kvin­ner med økt ri­si­ko for å få barn med syk­dom el­ler ut­vik­lings­av­vik – nett­opp for å re­du­se­re an­tall spon­tan­abor­ter. Ved å til­by ul­tra­lyd til kvin­ner uten ri­si­ko, vil nyt­ten av å unn­gå spon­tan­abor­ter va­ere ve­sent­lig stør­re. At selve un­der­sø­kel­sen har li­ten helse­ge­vinst i ut­gangs­punk­tet, vil man da ha glemt.

Det­te er tro­lig også grun­nen til at mindre­tal­let på Stor­tin­get kjem­per en inn­bitt kamp mot tid­lig ul­tra­lyd. De er engste­li­ge for den så­kal­te «skrå­plans­ef­fek­ten». Inn­fø­res tid­lig ul­tra­lyd, vil det føre til at man inn­fø­rer NIPT, som igjen vil føre til at man kan vel­ge bort fost­re på bak­grunn av en lang rek­ke egen­ska­per før fris­ten for selv­be­stemt abort: al­vor­li­ge syk­dom­mer, men også kjønn og bru­ne øyne. Da vil vi kun­ne få en stat­lig styrt be­folk­nings­hy­gie­ne – og et «sor­te­rings­sam­funn» der men­nes­kers ver­di be­stem­mes av gen­etis­ke egen­ska­per.

Til­hen­ger­ne av avan­sert fos­ter­dia­gnos­tikk vil der­imot se tid­lig ul­tra­lyd som en brekk­stang for å åpne for mer avan­sert bio­tek­no­lo­gi, slik som NIPT. De har til­syne­la­ten­de gode kort på hån­den. «Alle» vil ha fris­ke barn – og «alle» er red­de for at de ikke får det. Dess­uten: «vi kan ikke nek­te kvin­ner in­for­ma­sjon om det fos­te­ret de ba­erer på», hev­des det. Pro­ble­met er bare at NIPT kan gi in­for­ma­sjon om alle arve­egen­ska­pe­ne til fos­te­ret før gren­sen til selv­be­stemt abort. Da kan du selv vel­ge om du vil ha en jen­te – el­ler et barn med sports­musk­ler. Selv de mest tek­no­lo­gi­kåte på Tin­get inn­ser at det de må set­te gren­ser for hva man skal kun­ne søke etter for å fjer­ne – og at det er vans­ke­lig. Også Bio­tek­no­logi­rå­det, som er opp­nevnt til å be­ly­se prin­si­pi­el­le, sam­funns­mes­si­ge og etis­ke as­pek­ter ved mo­der­ne bio­tek­no­lo­gi, har skyg­get unna det­te vans­ke­li­ge, men vik­ti­ge, spørs­må­let.

Der­for er det enk­le­re å til­by tid­lig ul­tra­lyd. Med den kan man fin­ne bare et få­tall til­stan­der (slik som Downs syn­drom), og er i til­legg så unøy­ak­tig at man vans­ke­lig kan be­skyl­des for å dri­ve «ut­rensk­ning». Dess­uten vi­ser det at man er «pro­gres­siv» og ikke «for­stok­ket kon­ser­va­tiv» el­ler «fa­na­tisk re­li­giøs». Sett fra stor­tings­kor­ri­do­re­ne kan tid­lig ul­tra­lyd der­for vir­ke for­nuf­tig.

Sett uten­fra, med Kop­pe­ruds blikk, er det­te «det er det dum­mes­te du kan gjø­re!» Å til­by tid­lig ul­tra­lyd til alle gra­vi­de i of­fent­lig regi bed­rer ikke helsen ver­ken til kvin­nen el­ler bar­net. Der­imot ge­ne­re­rer det unø­dig frykt og på­føl­gen­de un­der­sø­kel­ser hos man­ge – un­der­sø­kel­ser som øker ri­si­ko­en for spon­tanabort av fris­ke fost­re. Hos unge kvin­ner med lav ri­si­ko for å få barn med ut­vik­lings­av­vik, vil sann­syn­lig­he­ten for at tid­lig ul­tra­lyd re­sul­te­rer i spon­tanabort av et friskt fos­ter va­ere stør­re enn at man fin­ner et fos­ter med Downs syn­drom.

Å inn­føre noe som ikke vir­ker, er ikke sa­er­lig smart. Sa­er­lig ikke når det med­fø­rer ri­si­ko (for spon­tanabort). Til­ta­ket blir ikke klo­ke­re av at du i nes­te om­gang inn­fø­rer en blod­prø­ve som re­du­se­rer ri­si­ko­en, som du selv har skapt. Sa­er­lig ikke når sli­ke til­bud til fris­ke for­tren­ger virk­som hjelp til al­vor­lig syke men­nes­ker. Når man prio­ri­te­rer helse­til­bud som ikke vir­ker til fris­ke men­nes­ker med lav ri­si­ko frem­for til­tak som vir­ker for de som fak­tisk er syke, tren­ger Tin­get en Kop­pe­rud.

Å inn­føre noe som ikke vir­ker, er ikke sa­er­lig smart.

FOTO: GORM KALLESTAD/NTB SCANPIX

UL­TRA­LYD: Det er in­gen do­ku­men­ta­sjon for en helse­mes­sig ge­vinst av tid­lig ul­tra­lyd i svan­ger­ska­pet, iføl­ge Kunn­skaps­de­par­te­men­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.