Urett­fer­dig medi­sin-nei

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar -

«Da søs­te­ren min og jeg var små fan­ta­ser­te vi om en ma­gisk medi­sin». Sil­je Stor­steins inn­legg i Dags­avi­sen om søs­te­ren, Ma­ri Stor­stein, ble skre­vet to da­ger før be­slut­nin­gen om inn­fø­ring av medi­si­nen Spin­raza skul­le fat­tes. Man­dag kom be­skje­den: Ma­ri Stor­stein, som er ram­met av syk­dom­men SMA (spi­nal mus­kel­atro­fi), får ikke medi­si­nen. Kun barn un­der 18 skal få.

Medi­si­nen Spin­raza, som gir Sma-pa­si­en­ter et bed­re liv, har va­ert til vur­de­ring hos Be­slut­nings­fo­rum to gan­ger i fjor. Be­slut­nings­fo­rum, som be­står av di­rek­tø­re­ne i de re­gio­na­le helse­fore­ta­ke­ne, be­stem­mer hvil­ke medi­si­ner Nor­ge skal bru­ke i be­hand­ling. De vur­de­rer ut fra ef­fekt og kost­nad.

Spin­raza er tid­li­ge­re blitt av­vist på grunn av for høy pris. Hem­me­lig­hol­det rundt pri­se­ne gjør det vans­ke­lig å etter­gå vur­de­rin­gen. Det er usik­kert hvor man­ge som er ram­met av SMA i Nor­ge. Riks­hos­pi­ta­let har re­gist­rert 42. Lege­mid­del­fir­ma­et bak Spin­raza an­slår at det er 85. De få over 18 år, som nå har fått drøm­men om et bed­re liv knust, be­ta­ler uan­sett en pris som er langt høy­ere enn pri­sen for å gi hele pa­si­ent­grup­pen be­hand­ling.

I til­fel­let med Spin­raza vir­ker al­ders­gren­sen på 18 år kuns­tig og sva­ert urett­fer­dig.

I fle­re til­fel­ler har vi sett at for­hand­lin­ge­ne mel­lom Be­slut­nings­fo­rum og lege­mid­del­fir­ma­ene trek­ker ut i tid. Det sli­ter ut syke som ven­ter på be­slut­nin­ger som hand­ler om liv og død. Å over­late dis­se tun­ge av­gjø­rel­se­ne til Be­slut­nings­fo­rum ale­ne, er ikke an­svar­lig. Selv­sagt er det fag­li­ge vur­de­rin­ger som skal lig­ge til grunn for helse­ve­se­nets til­bud. Men helse­mi­nis­te­ren bør i stør­re grad gå inn i be­slut­nings­pro­ses­se­ne gjen­nom å søke in­ter­na­sjo­na­le sam­ar­beid, og ved å sik­re at Be­slut­nings­fo­rum ikke en­der med å vek­te kost­nad i en så stor grad at be­hand­lings­til­bu­det vårt fram­står som dis­kri­mi­ne­ren­de og ufor­ståe­lig.

Vi har for­stå­el­se for at det er nød­ven­dig å vise mot­stand mot lege­mid­del­in­du­stri­ens høye pri­ser. Hvem som skal få hvil­ken be­hand­ling på nors­ke syke­hus er selv­sagt et spørs­mål om prio­ri­te­rin­ger. Alle kan ikke få alt, til en­hver pris. Men i til­fel­let med Spin­raza vir­ker al­ders­gren­sen på 18 år kuns­tig og sva­ert urett­fer­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.