En sam­funns­kamp mot sek­su­ell tra­kas­se­ring

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar - MATHILDE TYBRINGGJEDDE Stor­tings­re­pre­sen­tant for Høy­re

AUF slår inn åpne dø­rer når de i Dags­avi­sen 7. fe­bru­ar etter­ly­ser mer konkret po­li­tikk for å be­kjem­pe sek­su­ell tra­kas­se­ring. Ar­bei­det mot sek­su­ell tra­kas­se­ring har høy prio­ri­tet for re­gje­rin­gen!

En rek­ke de­par­te­ment har satt inn nye til­tak mot sek­su­ell tra­kas­se­ring. Par­te­ne i ar­beids­li­vet har for­plik­tet seg til å føl­ge opp i egen or­ga­ni­sa­sjon og frem­me nye til­tak. Ar­beids­til­sy­net og Like­stil­lings- og dis­kri­mi­ne­rings­om­bu­det (LDO) la­ger nå en vei­le­der og opp­la­e­rings­ma­te­ri­ell på nett med råd for å fore­byg­ge og hind­re sek­su­ell tra­kas­se­ring. Vi er i gang med å lage helt nye la­ere­pla­ner der livs­mest­ring skal va­ere et tverr­fag­lig tema. Bed­re sek­su­al­un­der­vis­ning med fo­kus på grense­set­ting er et vik­tig tema i sko­len.

Den sis­te da­gen i ja­nu­ar had­de også like­stil­lings­mi­nis­te­ren et inn­spills­møte med over 60 or­ga­ni­sa­sjo­ner. Må­let var å sam­le inn inn­spill på hvor­dan vi kan ska­pe va­ri­ge end­rin­ger etter metoo. Fle­re ung­doms­par­ti­er var til ste­de. AUF glim­ret dess­ver­re med sitt fra­va­er. For­sla­ge­ne og inn­spil­le­ne var nyt­ti­ge og det var ty­de­lig for alle at det ikke fin­nes noen quick-fix for å ska­pe va­ri­ge kul­tu­rend­rin­ger.

Auf-le­der­ne vi­ser i sitt inn­legg til en Nrk-de­batt om metoo som jeg del­tok i. Jeg sa at metoo ikke er et po­li­tisk pro­blem, men et stør­re sam­funns­pro­blem. Det be­tyr ikke at po­li­tikk ikke er vik­tig. Vi en­ga­sje­rer oss i po­li­tikk nett­opp for­di vi øns­ker å frem­me til­tak for å løse sam­funns­pro­ble­mer. Sam­ti­dig er det en for­skjell mel­lom noe som kun for­ut­set­ter po­li­tis­ke til­tak, og det som for­ut­set­ter sam­ar­beid og hand­ling i uli­ke sam­funns­sek­to­rer. Det er dess­ver­re vans­ke­lig å kom­me unna at sek­su­ell tra­kas­se­ring ikke bare kan lø­ses med snev­re po­li­tis­ke til­tak som lov­end­rin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.