Far­li­ge­re ver­den for bar­na

• Kri­gen i Sy­ria er far­ligst KON­FLIKT: Hvert sjet­te barn i ver­den bor i konfliktområder. An­tal­let barn som ram­mes di­rek­te av krig og kon­flikt har økt dra­ma­tisk de sis­te åre­ne.

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - ISELIN STALHEIM MØL­LER iselin.stalheim.mol­ler@dagsavisen.no

Bar­net på ar­men til den sy­ris­ke man­nen har fått hode­ska­der etter enda et fly­an­grep mot ØstGhouta sist uke. Sy­ris­ke re­gi­me­styr­ker gikk til mas­sivt luft­an­grep mot den opp­rørs­kon­trol­ler­te byen og bom­be­ne ram­met si­vil­be­folk­nin­gen hardt. Minst 60 barn ble drept i det hjelpe­ar­bei­de­re kal­te «de ver­ste da­ge­ne i Østghouta» noen­sin­ne, iføl­ge ny­hets­by­rå­et AFP. Bombe­reg­net hind­ret FN fra å slip­pe inn med nød­hjelp til de si­vi­le.

Den bru­ta­le kri­gen gjør Sy­ria til ver­dens far­ligs­te sted for barn. Men det er ikke bare her barn ram­mes av krig og kon­flikt. Mer enn 350 mil­lio­ner av ver­dens barn le­ver i konfliktområder, det er 75 pro­sent fle­re enn i 1995.

An­tal­let barn som blir ut­satt for bru­ta­le krigs­hand­lin­ger har økt dra­ma­tisk si­den 2010.

Det kom­mer fram i rap­por­ten «The war on child­ren» som lan­se­res av Redd Bar­na i dag.

I skyg­gen av kri­gen

Redd Bar­na har gått gjen­nom Fn-rap­por­ter om barn i krig de sis­te 20 åre­ne, og talt opp alle til­fel­ler av al­vor­li­ge for­bry­tel­ser mot barn. Fun­ne­ne vi­ser en kraf­tig øk­ning i drap og lem­les­ting av barn, og til­fel­ler der si­vi­le blir nek­tet livs­vik­tig hjelp i be­lei­re­de om­rå­der.

Le­der Gun­vor Knag Fyl­kes­nes for po­li­tikk og sam­funn i Redd Bar­na, me­ner fun­ne­ne er et for­sik­tig an­slag.

– Vi me­ner det­te er top­pen av is­fjel­let. Det er tro­lig sto­re mørke­tall. FN mang­ler res­sur­ser til å ve­ri­fi­se­re alle an­grep, og det er vans­ke­lig å få til­gang til om­rå­der der krig på­går for å un­der­sø­ke, sier Fyl­kes­nes.

Mer krig der folk bor

I et leng­re his­to­risk per­spek­tiv er ver­den blitt fre­de­li­ge­re og både vok­sen og barn har fått det bed­re. Men de sis­te 20 åre­ne har ut­vik­lin­gen gått feil vei når det gjel­der an­tal­let barn som ram­mes av krig og kon­flikt. Det til tross for at det har kom­met på plass mer in­ter­na­sjo­nalt re­gel­verk som skal be­skyt­te barn mot krigs­hand­lin­ger.

– Blant an­net reg­ler som skal sik­re at sko­ler er tryg­ge, sier Fyl­kes­nes.

Redd Bar­na har len­ge fryk­tet at si­tua­sjo­nen for ver­dens barn er blitt ver­re. De bru­ta­le kri­ge­ne i både Sy­ria og Je­men som ram­mer si­vil­be­folk­nin­gen hardt, har noe av skyl­da. En an­nen for­kla­ring er at kon­flik­ter i stør­re grad fore­går i tett­byg­de om­rå­der der folk bor. An­tal­let ikke-stat­li­ge ak­tø­rer har også økt og det gjør krig­fø­rin­gen mer

For­bry­tel­se­ne mot barn skjer i skyg­gen av kri­gen.

Gun­vor Fyl­kes­nes, Redd Bar­na

uover­sikt­lig, for­kla­rer Fyl­kes­nes. Men også stat­li­ge ak­tø­rer står bak man­ge av for­bry­tel­se­ne mot barn.

Redd Bar­na fin­ner også økt bruk av eks­plo­si­ve vå­pen, og at kon­flik­te­ne va­rer len­ger enn de gjor­de på 1990-tal­let.

Føl­ge­ne va­rer len­ge

Det er In­sti­tutt for freds­forsk­ning (PRIO) som har be­reg­net hvor man­ge barn i ver­den som bor i konfliktområder. Ved å sam­men­stil­le volds­epi­so­der i ver­den med an­tal­let som bor der volds­hen­del­se­ne skjed­de, har de kom­met fram til et an­slag på hvor man­ge barn som bor i konfliktområder. Det er førs­te gang man får tall­fes­tet det­te. Kon­flik­ter fore­går ofte i gans­ke be­gren­se­de om­rå­der in­nen­for et land, sier se­nior­fors­ker Gud­run Øst­by ved PRIO.

– Det er vik­tig å do­ku­men­te­re hvor sår­ba­re grup­per bor. Det­te gir også et grunn­lag for å for­bed­re den hu­ma­ni­ta­ere po­li­tik­ken så den best mu­lig kan hjel­pe folk i dis­se om­rå­de­ne, sier hun.

Kon­se­kven­se­ne for bar­na kan vare mye len­ger enn den fak­tis­ke kon­flikt­si­tua­sjo­nen og kon­flikt­om­rå­de­ne kan flyt­te på seg fra år til år, un­der­stre­ker Øst­by.

– Det er et mas­sivt an­tall barn som blant an­net mang­ler til­gang på grunn­leg­gen­de helse­tje­nes­ter og sko­le, og ram­mes av un­de­rer­na­e­ring og man­gel på rent vann som en føl­ge av krig, sier hun.

Trau­mer

Man­ge barn som har opp­levd krig blir ram­met av det som kal­les «gif­tig stress», bar­na slut­ter å leke, le og opp­fø­re seg som barn, sier Fyl­kes­nes i Redd Bar­na.

– Det er uhy­re vik­tig at barn blir re­ha­bi­li­tert. Det hand­ler ikke bare om hvert en­kelt barns liv og fram­tid, men også vår fel­les fram­tid, sier hun.

Rap­por­ten skal leg­ges fram på den sto­re sik­ker­hets­kon­fe­ran­sen i Mün­chen i hel­gen der stats- og mi­li­ta­ere le­de­re fra hele ver­den del­tar.

FOTO: NTB SCANPIX

SEINSKADER: Føl­ge­ne av kri­gen fort­set­ter selv om volds­hand­lin­ge­ne tar slutt. Dis­se sy­ris­ke bar­na har flyk­tet fra kri­gen til en flykt­ning­leir på gren­sen til Tyr­kia.

AN­GREP: En sy­risk mann ba­erer et ska­det barn på ar­men i den opp­rørs­kon­trol­ler­te

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.