– Grå­dig­he­ten må ha en gren­se

SPIN­RAZA: Helse­mi­nis­ter Bent Høie tar et opp­gjør med Bio­gen etter de lan­ge for­hand­lin­ge­ne om pris på det sva­ert dyre lege­mid­de­let Spin­raza.

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - JENS MA­RI­US SAET­HER Jens.ma­ri­us.saet­her@dagsavisen.no

– Jeg er be­kym­ret for at lege­mid­del­in­du­stri­en kan tape om­døm­me og at det går ut­over re­krut­te­rin­gen. Unge, flin­ke folk vil ikke job­be for sel­ska­per som har en so­si­al og sam­funns­mes­sig pro­fil som opp­le­ves som uetisk.

Høie lev­ner lege­mid­del­pro­du­sen­ten Bio­gen li­ten aere selv om nors­ke myn­dig­he­ter og sel­ska­pet nå er blitt eni­ge om en ra­bat­tert pris på medi­si­nen Spin­raza for pa­si­en­ter un­der 18 år.

– De krev­de i ut­gangs­punk­tet en uetisk pris som går langt ut­over det ak­sep­tab­le. Det er vel­dig synd. Jeg er en varm til­hen­ger av ha en lege­mid­del­in­du­stri som tje­ner pen­ger på å ut­vik­le nye be­hand­lings­me­to­der, men grå­dig­he­ten må ha en gren­se.

Han me­ner lege­mid­del­in­du­stri­en vil få pro­ble­mer med sitt om­døm­me hvis det blir fle­re lig­nen­de sa­ker.

– Det er bare å min­ne om hva som skjed­de da det ble ut­vik­let hiv-medi­sin. Pri­se­ne var så høye at lan­de­ne som var har­dest ram­met ikke kun­ne ta i bruk medi­si­ne­ne. Det­te før­te til et om­dømme­tap som in­du­stri­en frem­de­les sli­ter med.

Det er bare å min­ne om hva som skjed­de da det ble ut­vik­let hiv-medi­sin.

Bent Høie, helse­mi­nis­ter

Pro­ses­sen

For­hand­lin­ge­ne mel­lom helse­myn­dig­he­te­ne og Bio­gen på­gikk i na­er­me­re fire måneder før par­te­ne ble eni­ge om en ra­bat­tert pris på lege­mid­de­let Spin­raza. Medi­si­nen er den enes­te på mar­ke­det som har på­vist ef­fekt på den sjeld­ne og dø­de­li­ge mus­kel­syk­dom­men spi­nal mus­kel­atro­fi (SMA). Liste­pri­sen som først ble opp­gitt var på naer én mil­lion kro­ner per dose. Pa­si­en­te­ne tren­ger seks do­ser det førs­te året og der­et­ter tre do­ser år­lig res­ten av li­vet. For Bio­gen har medi­si­nen blitt en gull­gru­ve. Da­gens Medi­sin har skre­vet at sel­ska­pets års­regn­skap fra i fjor vi­ser at Bio­gen om­sat­te Spin­raza for 6,8 mil­li­ar­der kro­ner i 2017. Om­set­tings­veks­ten var på sju pro­sent, dre­vet av Spin­raza-lan­se­rin­gen. Dagsavisen har sendt Bio­gen en rek­ke spørs­mål og også lagt fram kri­tik­ken fra Høie. Sel­ska­pet har ikke svart på spørs­må­le­ne og vil ikke kom­men­te­re det de om­ta­ler som «ube­grun­ne­de på­stan­der» fra Høie.

Helse­mi­nis­te­ren me­ner Bio­gen må ta mye av skyl­da for at for­hand­lin­ge­ne dro ut i tid, noe som før­te til stor frust­ra­sjon blant pa­si­en­te­ne som har syk­dom­men og de­res på­rø­ren­de.

– Vi had­de et sterkt øns­ke om å ta i bruk lege­mid­de­let så raskt som mu­lig og ba om do­ku­men­ta­sjon på be­hand­lings­ef­fek­ten al­le­re­de i fe­bru­ar i fjor. Bio­gen le­ver­te do­ku­men­ta­sjon først i juni. Det før­te til at det ble pris­for­hand­lin­ger først på sen­høs­ten. Jeg har opp­levd et sel­skap som ikke har bi­dratt til å få en rask løs­ning. De har kom­met med på­stan­der som ikke er mu­lig å kon­trol­le­re og stilt ab­so­lut­te krav om kon­fi­den­sia­li­tet, sier Høie.

Bio­gen skri­ver at de tok kon­takt med Sta­tens lege­mid­del­verk al­le­re­de i ok­to­ber 2016 for å bli eni­ge om hva slags do­ku­men­ta­sjon som det vil­le va­ere hen­sikts­mes­sig å bru­ke i en me­tode­vur­de­ring, men at Lege­mid­del­ver­ket vil­le ven­te og at mø­tet fant sted 4. april 2017.

– Bio­gen har som mål å få

Pri­sen og hem­me­lig­hol­det

Ny­berg har tid­li­ge­re for­klart den høye pri­sen til Da­gens Medi­sin med «pro­duk­tets egen­ver­di, hva det be­tyr for sam­fun­net og det be­drifts­øko­no­mis­ke, at forsk­ning og ut­vik­ling kos­ter vel­dig mye».

Det sis­te ar­gu­men­tet bru­kes ofte av lege­mid­del­in­du­stri­en når de skal for­sva­re høy pris.

– Det er ikke all­tid et hold­bart ar­gu­ment. Fors­ke­re som har stu­dert det­te, fin­ner at pri­sen ofte er høy­ere enn hva forsk­nings- og ut­vik­lings­kost­na­de­ne til­si­er. Sel­ska­pe­ne sty­rer også sin virk­som­het ut fra pro­fitt­hen­syn. Den­ne tren­den er nå for­ster­ket og er uhel­dig, sier Ole Frit­hjof Nor­heim, pro­fes­sor ved in­sti­tutt for glo­bal helse og sam­funns­me­di­sin ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

Han me­ner også det er uhel­dig at lege­mid­del­sel­ska­per kre­ver hem­me­li­ge pris­for­hand­lin­ger.

– Det gjør at van­li­ge bor­ge­re ikke kan vur­de­re pri­sen i for­hold til ef­fekt. Det­te hind­rer en in­for­mert de­batt.

Han tror det vil kom­me fle­re lig­nen­de sa­ker der det blir en drag­kamp mel­lom myn­dig­he­te­ne og uli­ke lege­mid­del­sel­ska­per.

– Mar­ke­det for medi­si­ner som hjel­per man­ge, for ek­sem­pel blod­trykk­s­me­di­si­ner, be­gyn­ner å bli met­tet. Vi ser nå en trend der sel­ska­pe­ne ser på mer sjeld­ne til­stan­der og skred­der­syr medi­sin for små grup­per og en­kelt­per­soner. Det pres­ser opp pri­se­ne, sier Nor­heim.

Helse­mi­nis­te­ren me­ner fle­re land må gå sam­men for å få pri­se­ne ned.

– Det­te er ikke noe en­kelt­land kan gjø­re ale­ne. Da vil vi ikke få ak­sep­tab­le til­bud og pa­si­en­ten må be­ta­le pri­sen. Jeg job­ber in­ter­na­sjo­nalt for å få fle­re land til å gå sam­men om å leg­ge press på sel­ska­pe­ne. Selv EU kan bli for li­te.

Han gjør det klart at myn­dig­he­te­ne kom­mer til å fort­set­te å pres­se pri­se­ne ned.

– Jeg er redd for at vi kan få fle­re lig­nen­de sa­ker, men jeg hå­per det ikke skjer. Vi må ha kraft til å stå imot så sel­ska­per med den­ne ty­pen stra­te­gi ikke når fram. Hvis de grei­er å skvi­se en­kelt­land, kan and­re sel­ska­per også prø­ve seg, sier Høie.

– Sør­ge­lig ut­vik­ling

Rei­dun Før­de, pro­fes­sor i medi­sinsk etikk ved Uni­ver­si­te­tet i Oslo, me­ner myn­dig­he­te­ne har opp­trådt rik­tig.

– Ar­bei­det med å få Spin­raza inn som til­bud til pa­si­en­ter som hittil ikke har hatt et be­hand­lings­til­bud, il­lust­re­rer hvor kom­pli­sert, men også hvor vik­tig prio­ri­te­rings­ar­bei­det er. De ved­tat­te nors­ke prin­sip­pe­ne, al­vor­lig­het, nyt­te av be­hand­lin­gen og for­hol­det mel­lom nyt­te og res­surs­bruk blir godt il­lust­rert her. Men det sis­te kri­te­ri­et blir ikke mu­lig å for­hol­de seg til ved hem­me­lig­hold av pri­se­ne, sier Før­de og leg­ger til:

– Hem­me­lig­hold gir lege­mid­del­fir­ma­ene vel­dig mye makt. Det bry­ter med prin­sip­pe­ne som er ved­tatt i Nor­ge om at det skal va­ere full åpen­het. Det er en sør­ge­lig ut­vik­ling.

Bent Høie

fram våre pro­du­ker til pa­si­en­te­ne så raskt som mu­lig, sier Kris­tin Ny­berg, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Bio­gen Nor­ge.

FOTO: HEL­LE GANNESTAD

KRI­TIKK: Helse­mi­nis­ter Bent Høie har fått hard kri­tikk for at for­hand­lin­ge­ne med Bio­gen dro ut i tid. Selv me­ner han at myn­dig­he­te­ne måt­te bru­ke tid for å få pri­sen ned.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.