To­tal­slak­ter blå­blå lov om mid­ler­ti­di­ge

AR­BEIDS­LIV: I 2015 gjor­de re­gje­rin­gen det enk­le­re å an­set­te mid­ler­ti­dig. En fersk rap­port slår fast: Det var langt på vei mis­lyk­ket. • Ga ikke • Hjalp ikke ut­sat­te grup­per fle­re job­ber • Svek­ket jobb­sik­ker­het for alle

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - BJØRN S. KRIS­TI­AN­SEN bsk@dagsavisen.no

Fors­ker Mar­te Strøm ved In­sti­tutt for sam­funns­forsk­ning (ISF) sier til Dagsavisen at an­de­len mid­ler­ti­di­ge har gått opp etter at re­gje­rin­gen i 2015 li­be­ra­li­ser­te ar­beids­miljø­lo­ven og åp­net for en ge­ne­rell ad­gang til mid­ler­ti­di­ge an­set­tel­ser.

– Sam­ti­dig har vi fun­net at det ikke er blitt fle­re job­ber i øko­no­mi­en. Det be­tyr at det har blitt fle­re mid­ler­ti­di­ge job­ber og faer­re fas­te job­ber. Det be­tyr igjen at det er blitt la­ve­re jobb­sik­ker­het, ikke bare for de ut­sat­te grup­pe­ne som re­for­men skul­le hjel­pe, men for alle ar­beids­ta­ker­ne.

– Hvor­dan da?

– For­di en fast jobb er mer sik­ker enn en mid­ler­ti­dig jobb. Nå ser vi en vrid­ning – at be­drif­te­ne skif­ter ut fas­te job­ber med mid­ler­ti­di­ge. Da blir det per de­fi­ni­sjon mer usik­kert.

– Det var vel ikke det­te som var me­nin­gen med re­gje­rin­gens lov­end­ring?

– Nei, det var ikke det, sier Strøm.

Ald­ri fast jobb

31 år gam­le Sil­je

Hu­sum er i en av de ut­sat­te grup­pe­ne som lov­end­rin­gen var ment å hjel­pe. Hun har en funk­sjons­hem­ning og sit­ter i rulle­stol. 31-årin­gen er ut­dan­net jour­na­list og gra­fisk de­sig­ner, men har ald­ri hatt en fast an­set­tel­se.

– Det er de­mo­ti­ve­ren­de. Jeg sit­ter med to gans­ke høye ut­dan­nel­ser, og fø­ler at jeg er flink.

Ar­beids­li­vet har så langt be­stått av 5–6 kor­te­re vi­ka­ria­ter. Noen gan­ger bare ak­ku­rat lan­ge nok til at hun kom­mer inn i sys­te­met og ru­ti­ne­ne på ar­beids­plas­sen, før hun har måt­tet slut­te.

– Jeg har følt at: Nå får jeg en­de­lig mu­lig­he­ten til å vise meg fram. Men så er det over. Og da mis­ter man etter hvert lys­ten til å søke job­ber, når det er slik at man uan­sett bare stan­ger ho­det i veg­gen, sier hun.

Mot pro­test og streik

Kraf­ti­ge pro­tes­te­ne fulg­te da Høy­re/frp-re­gje­rin­gen i 2014 vars­let li­be­ra­li­se­ring av ar­beids­miljø­lo­ven. LO, Unio og YS, som re­pre­sen­te­rer 1,5 mil­lio­ner ar­beids­ta­ke­re, sam­let seg i en stor­stilt streik. Ar­beids­gi­ver­si­den var hel­ler ikke udelt po­si­ti­ve, og både Ar­beids­til­sy­net og Sta­tens ar­beids­miljøin­sti­tutt ad­var­te mot økt mid­ler­ti­dig­het.

I juni 2015 ble li­ke­vel li­be­ra­li­se­rin­gen gjen­nom­ført – mest sen­tralt sto åp­ning for ge­ne­rell ad­gang til mid­ler­ti­di­ge an­set­tel­ser. Re­gje­rin­gen argumenterte blant an­net med at det vil­le «sen­ke ters­ke­len inn i ar­beids­li­vet og gi ny­kom­me­re og per­soner som står uten­for ar­beids­li­vet, bed­re mu­lig­he­ter til å få prøvd seg i jobb».

Tre grup­per som kun­ne tje­ne på en slik re­gel­end­ring ble frem­he­vet: Unge med hull i Cv-en, inn­vand­re­re og per­soner med ned­satt ar­beids- el­ler funk­sjons­evne

ISF har, på opp­drag fra Ar­beidsog so­sial­de­par­te­men­tet, fors­ket på kon­se­kven­se­ne av lov­end­rin­gen – spe­si­elt for de ut­sat­te grup­pe­ne. Fors­ker­ne har tatt for seg pe­rio­den 2010 til 2016.

Fare­tru­en­de trend

Re­gje­rin­gen har pekt på at økt til­gang til mid­ler­ti­dig an­set­tel­ser kan gjø­re at fle­re be­drif­ter tar sjan­sen på å tes­te ut ar­beids­ta­ke­re de er usik­re på, ek­sem­pel­vis unge med hull i Cv-en el­ler per­soner med ned­satt funk­sjons- el­ler ar­beids­evne. Og at det­te øker jobb­mu­lig­he­te­ne for per­soner i ut­sat­te grup­per.

Rap­por­ten kon­klu­de­rer med at an­de­len per­soner fra ut­sat­te grup­per som har en jobb, ikke har økt etter re­for­men.

Isf-fors­ker­ne har ikke fun­net sto­re end­rin­ger i ar­beids­ta­ker­nes over­gang mel­lom mid­ler­ti­dig jobb, fast jobb, el­ler ar­beids­le­dig­het.

Men en uro­vek­ken­de trend er kom­met til syne:

– Vi ser en lang­sik­tig trend i pe­rio­den vi har un­der­søkt, 2010 til 2016, at det er faer­re mid­ler­ti­di­ge som får en fast jobb, sier Strøm, og ut­dy­per:

– Det for­tel­ler egent­lig at jevnt over si­den 2010 har en mid­ler­ti­dig jobb blitt en mer usik­ker til­knyt­ning til ar­beids­li­vet.

– Har den­ne tren­den blitt for­ster­ket av re­gje­rin­gens lov­end­ring?

– Ja, det har den. Det er ikke vel­dig opp­løf­ten­de.

Noen for­be­hold

Det kan imid­ler­tid ven­te end­rin­ger i fram­ti­da.

– Jeg vil tro at etter hvert som be­drif­te­ne har la­ert seg re­gel­ver­ket, så kan det ha stør­re ef­fek­ter på sikt. Sam­ti­dig kom den­ne lov­end­rin­gen i en ned­gangs­kon­junk­tur. Det kan va­ere be­drif­te­ne be­nyt­ter seg av mid­ler­ti­di­gre­gel­ver­ket på en an­nen måte i en opp­gangs­kon­junk­tur, sier Strøm.

Rap­por­ten tar opp en­kel­te for­be­hold, ho­ved­sa­ke­lig kon­junk­tur­ned­gan­gen som føl­ge av olje­pris­fal­let i 2014. Men det­te har fors­ker­ne jus­tert for i ana­ly­se­ne. De har også kon­trol­lert ved å gjø­re un­der­sø­kel­ser der Ro­ga­land el­ler kom­mu­ner med sterk øk­ning i ar­beids­le­dig­he­ten ute­la­tes, men det end­rer ikke på kon­klu­sjo­ne­ne.

– Øk­nin­gen i an­de­len som job­ber mid­ler­ti­dig star­tet også noe før lov­end­rin­gen, så det kan kan­skje for­kla­res med kon­junk­tur­ned­gan­gen. Men det rok­ker hel­ler ikke ved våre kon­klu­sjo­ner, sier Strøm.

Hu­sum hå­per også på end­rin­ger i fram­ti­da. Hun drøm­mer om fast jobb.

– Hvor­dan er det å sit­te fast i mid­ler­ti­dig­het?

– Det er vel­dig usik­kert. Nav har sagt at jeg har brukt opp alle til­ta­ke­ne de har, og det de kan tilby er uføre­trygd el­ler so­sial­stø­nad. Jeg kan ikke leve på so­sial­stø­nad, 5000 kro­ner i må­ne­den er for li­te. Og jeg vil ikke bli satt i uføre­bå­sen når jeg vet at jeg har res­sur­ser til å job­be. Så jeg har en inn­tekt, men ikke den inn­tek­ten jeg vil ha. Jeg vil bru­ke det jeg kan til noe po­si­tivt, jeg vil del­ta i sam­fun­net. Nå sit­ter jeg stort sett bare hjem­me.

Det har blitt fle­re mid­ler­ti­di­ge job­ber og faer­re fas­te job­ber. Mar­te Strøm, fors­ker ved ISF

FÅR IKKE FAST JOBB: Sil­je Jo­hanne Hu­sum (31) er i en av grup­pe­ne fun­gert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.