– Ra­sen­de, men ikke over­ras­ket

Fle­re kvin­ner sam­ler seg nå for å dele sine er­fa­rin­ger rundt den kom­mune­an­sat­te man­nen som er inn­vars­let for grov sek­su­ell tra­kas­se­ring. Ons­dag an­meld­te en eks­k­ja­eres­te ham for vold.

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - ■ KATRI­NE STRØM katri­ne.strom@dagsavisen.no

VARS­LET MOT KOMMUNEANSATT: Fle­re kvin­ner mø­ter i dag bi­stands­ad­vo­kat Ma­rie Sølve­rud for å for­tel­le om vold og tra­kas­se­ring fra man­nen som nå etter­fors­kes etter vold­tekts­an­mel­del­se.

Etter det Dagsavisen Frem­ti­den er­fa­rer har en tid­li­ge­re kja­eres­te av man­nen ons­dag an­meldt ham for vold. Epi­so­den skal lig­ge noen år til­ba­ke i tid, og an­mel­del­sen kom­mer som føl­ge av at hun ble gjort kjent med vold­tekts­an­mel­del­sen mot ham, samt at det job­bes med fle­re vars­ler mot ham.

– Jeg ble ra­sen­de, men det over­ras­ket meg ikke. Jeg vet at han er i stand til å va­ere ag­gres­siv, mis­te ho­det og gå over gren­ser, sier kvin­nen som vil va­ere ano­nym. Hun an­meld­te ikke epi­so­den da det skjed­de, men opp­søk­te lege som re­gist­rer­te ska­de som føl­ge av vold. Da­gen etter dro hun fra lei­lig­he­ten de to lei­de i pe­rio­den, og for­lot alle ei­en­de­ler de had­de sam­men. Hun har ikke or­ket å gjø­re noe mer med sa­ken før nå.

– Jeg er opp­rørt over det som kom­mer fram. Det vek­ker opp min­ner som jeg had­de lagt bak meg. Jeg an­mel­der ham nå for­di jeg vil at det skal få kon­se­kven­ser for ham.

Hun har grunn til å tro at hun ikke er den enes­te som har opp­levd ham slik i en naer re­la­sjon. Dagsavisen Frem­ti­den tok kon­takt med man­nen på te­le­fon og sms ons­dag, men fikk ikke svar før avi­sen gikk i tryk­ken. Man­dag av­vis­te han på­stan­de­ne om sek­su­ell tra­kas­se­ring som kom etter at kom­mu­nen holdt presse­kon­fe­ran­se om sa­ken.

Fikk bli etter var­sel

Fel­les for sa­ke­ne eks­k­ja­eres­ten nå er gjort kjent med, er at de ret­ter seg mot yng­re kvin­ner som kom i kon­takt med man­nen gjen­nom hans rol­le i den kom­mu­na­le av­de­lin­gen han job­bet i. En av sa­ke­ne om­hand­ler tra­kas­se­ring av en jen­te fra hun var 13 til hun var 17 år. Den­ne sa­ken skal ha blitt meldt til man­nens le­der for tre og et halvt år si­den, men før­te ikke til noen syn­lig end­ring i man­nens ar­beids­si­tua­sjon, an­svar el­ler kon­takt­fla­te. Om det vi­ser seg at det­te skjed­de før hen­del­sen kvin­nen som tors­dag vars­let om og har an­meldt som vold­tekt, er det en al­vor­lig svikt fra Dram­men kom­mu­ne som ar­beids­gi­ver, sier en kil­de med for­bin­del­se til mil­jø­et.

Bi­stands­ad­vo­kat Ma­rie Sølve­rud be­kref­ter at det er fle­re sa­ker fra det sam­me mil­jø­et som er ut­gangs­punk­tet når hun sier at det tro­lig vil kom­me fle­re vars­ler de nes­te da­ge­ne.

– Fel­lestrek­ket er at det er en sår­bar grup­pe som han har ope­rert over­for.

– Hvor­dan vil du ka­rak­te­ri­se­re sa­ken til den førs­te vars­le­ren?

– Den er gro­ve­re enn mye an­net jeg har hørt om i kjøl­van­net av meto­o­kam­pan­jen. Dis­se sa­ke­ne drei­er seg om å mis­bru­ke en be­trodd stil­ling som åp­ner for til­lits­for­hold, sier Sølve­rud. I dag mø­tes etter det Dagsavisen Frem­ti­den kjen­ner til fem kvin­ner og de­res støtte­spil­le­re for å snak­ke om sine er­fa­rin­ger med man­nen. To skal ha vars­let og minst tre vur­de­rer om de skal gjø­re det, iføl­ge to kil­der vi snak­ker med.

– Skal hånd­te­res i lin­ja

Kom­mu­nal­di­rek­tør for idrett, kul­tur og by­liv Sten Pet­ter Aamodt i Dram­men kom­mu­ne øns­ker ikke å tall­fes­te hvor man­ge vars­ler mot man­nen som kom­mu­nen er kjent med.

– Det job­bes med det ene vi fikk først. Men vars­le­ne går til det eks­ter­ne vars­lings­mot­ta­ket, og det kan va­ere en tids­for­sin­kel­se, sier han. Om at kom­mu­nen al­le­re­de for 3,5 år fikk var­sel om fle­re år lang sek­su­ell tra­kas­se­ring fra den­ne an­sat­te mot ei jen­te i ten­åre­ne, sier han:

– Hvis vi får vars­ler så skal vi ta dem på al­vor.

– Hvis det ble tatt på al­vor den gan­gen, skul­le ikke da øvers­te le­der i lin­ja ha fått be­skjed om det?

– Vi må se på om det er ting vi nå blir kjent med, som ikke er tatt inn i vur­de­rin­ge­ne den gang sa­ken ble hånd­tert. Vi kan ge­ne­relt ikke kom­men­te­re en per­so­nal­sak. Hoved­re­ge­len er at in­for­ma­sjon kom­mu­nen har fått blir hånd­tert i vår linje­or­ga­ni­sa­sjon.

Aamodt sier de nå job­ber med å få opp­lyst sa­ke­ne. – Det er vår ho­ve­da­gen­da, og vi øns­ker å kom­me i kon­takt med de som er be­rørt for å iva­re­ta dem best mu­lig.

Et­ter­forsk­nings­le­der Jan Arild Håke­stad i Sør­øst po­liti­dis­trikt sier at det fore­lig­ger en po­liti­an­mel­del­se mot man­nen. Ons­dag ettermiddag er det for tid­lig å be­kref­te at det er kom­met inn én til.

MØ­TER FLE­RE: Ad­vo­kat Ma­rie Sølve­rud bi­står fle­re vars­le­re i sa­ken mot en mange­årig kommuneansatt i

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.