Med Stor­da­len i ryg­gen

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - ELI­SA­BETH HELGELAND WOLD eli­sa­beth.helgeland.wold@dagsavisen.no

Du har star­tet eget for­lag med dine tid­li­ge­re kol­le­ger, hvem er de og hvor/ når job­bet dere sam­men?

– Kris­tin Brandt­segg Jo­han­sen blir Glo­ria For­lags sjef­re­dak­tør. Hun job­bet i Kag­ge For­lag fra 2000 til 2011, de sis­te åre­ne som sjef­re­dak­tør. Ma­rit Jo­han­sen Storm blir salg- og mar­keds­sjef og job­bet i Kag­ge For­lag i tre pe­rio­der. Den sis­te pe­rio­den som salgs­sjef fra

2010 til 2017.

Hvor­for star­ter dere eget?

– Vi had­de alle et øns­ke om å star­te noe eget, og når vi så vidt be­gyn­te å snak­ke om det­te i ok­to­ber/no­vem­ber, ble vi eni­ge om at tida var in­ne.

Pet­ter Stor­da­len er in­ves­tor i for­la­get, hvil­ken be­tyd­ning er hans rol­le for dere?

– Pet­ter Stor­da­len er en vel­dig en­tu­si­as­tisk og en­ga­sjert fyr. Han har gitt oss et godt grunn­lag for opp­star­ten av sel­ska­pet, også øko­no­misk.

Iføl­ge Da­gens Na­e­rings­liv skrev du en presse­mel­ding ny­lig: «Vi gle­der oss stort over hva vi har i ven­te, og har al­le­re­de fle­re gode pro­sjek­ter på blok­ka». Og vi spør som dem; bur­de ikke even­tu­el­le nye pro­sjek­ter blitt kap­ret til Kag­ge, mens du var for­lags­sjef, hvor­dan har dere ba­lan­sert det­te? – Ma­rit, Kris­tin og jeg har ikke job­bet sam­men på Kag­ge For­lag på len­ge, så våre fel­les ide­er er unn­fan­get i vår egen sfa­ere, så det har va­ert helt upro­ble­ma­tisk.

Du er jo også kjent som Quiz-eks­pert med fle­re bø­ker på sam­vit­tig­he­ten og quiz­mas­ter på Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo, hva er det med quiz? – Quiz er en skik­ke­lig god måte å so­sia­li­se­re seg på. Gode ven­ner sam­les rundt et bord. Kunn­skap kom­bi­nert med res­so­ne­ring og as­so­sia­sjo­ner er en uslåe­lig kom­bi­na­sjon.

Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg?

– Jeg har mye å tak­ke Frø­ken De­tek­tiv for. Det er hun som gjor­de meg til en le­ser. Hva gjør deg lyk­ke­lig? – Gøye folk.

Hvem er din barn­doms­helt?

– Den er en­kel å sva­re på! On­kel Ove. Han er dess­ver­re ikke blant oss len­ger, men han var vir­ke­lig en kar jeg lik­te å hen­ge med.

Hva gjør du når du skei­er ut? – Da kjø­per jeg meg et par nye sko el­ler en skik­ke­lig fin ves­ke. Fa­mi­li­en min sy­nes nok at jeg har skei­et ut litt mye de sis­te åre­ne.

Hva mis­li­ker du mest ved deg selv?

– Nei, det går det ikke an å sva­re på.

Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot el­ler for?

– Jeg gjør det alt­for sjel­den, men når det er noe som er skik­ke­lig vik­tig for meg, går jeg gjer­ne. Sist gang jeg var på vei ut dø­ra var da fast­le­ge­nes re­ser­va­sjons­rett i abort­sa­ken var oppe til de­batt. Da kun­ne jeg ikke sit­te stil­le. Kvin­ners selv­be­stem­mel­ses­rett er hel­lig for meg!

Er det noe du ang­rer på?

– Nei! El­ler vent ... Nei, det har jeg ikke lyst til å for­tel­le i avi­sen.

Hvem vil­le du stått fast i hei­sen med?

– Med Olav Viks­mo Slet­tan. For det har jeg gjort en gang før, og det var kjempe­gøy.

FOTO: PRI­VAT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.