Syk­kel­kurs

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Syk­ke­len er et bil­lig, miljø­venn­lig og ef­fek­tivt trans­port­mid­del for barn, ung­dom og voks­ne. I sam­ar­beid med Trygg Tra­fikk og Kom­pe­tan­se Nor­ge til­byr Mang­fold­hu­set Dram­men gra­tis kurs i syk­kel­opp­la­e­ring. Maks an­tall del­ta­ke­re er be­gren­set til 20 per­soner. Kur­set star­ter kl. 17 i ettermiddag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.