Flyr høyt med bank­ga­ran­ti

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar -

Alle nors­ke ban­ker er og må va­ere med­lem av Ban­ke­nes sik­rings­fond. Fon­det ga­ran­te­rer for alle inn­skudd opp til to mil­lio­ner kro­ner. Fon­det er bygd opp av nors­ke bor­ge­res inn­skudd og er ment å be­skyt­te dis­se ved en even­tu­ell kon­kurs i ban­ken. Ord­nin­gen gjel­der også for nors­ke ban­ker med base i Nor­ge som ope­re­rer di­rek­te i ut­lan­det. Som Bank Nor­we­gi­an.

Bank Nor­we­gi­an er en ag­gres­siv ak­tør in­nen mar­ke­det for for­bruks­lån. Ut­låns­veks­ten er sva­ert høy. Sa­er­lig i Fin­land. I en kronikk i Da­gens Na­e­rings­liv tirs­dag ut­tryk­ker tid­li­ge­re bank­ana­ly­ti­ker Sig­mund Hå­land stor skep­sis til ban­kens virk­som­het. Han an­ty­der at ban­ken mang­ler kom­pe­tan­se, og at por­te­føl­jen på 18 mil­li­ar­der kro­ner i ut­lån ikke er i tryg­ge hen­der.

Vi re­gist­re­rer ban­kens vil­le vekst og tar Hå­lands analyse til etter­ret­ning. Det vi er be­kym­ret for er ut­hu­lin­gen og eks­po­ne­rin­gen av Ban­ke­nes sik­rings­fond som Bank Nor­we­gi­an prak­sis ut­gjør. For å låne ut sto­re sum­mer, må man ha til­sva­ren­de inn­skudd. I Fin­land er ren­ta re­la­tiv høy. I til­legg kan ban­ken i sin mar­keds­fø­ring der også ga­ran­te­re for inn­skudd på to mil­lio­ner kro­ner, et be­løp som er mer enn dob­belt så høyt som ni­vå­et el­lers i EØS. Den nors­ke ord­nin­gen er unik, og alt­så sva­ert god. Men ut­gjør når Bank Nor­we­gi­an kjø­rer på i Fin­land (og and­re land) en åpen­bar kon­kur­ranse­for­del.

En over­gang til EUS reg­ler vil mer enn hal­ve­re ga­ranti­ni­vå­et i nors­ke ban­ker.

Nor­ge har fått et sa­er­lig unn­tak for EUS inn­skudds­ga­ranti­di­rek­tiv ut 2018. Sam­ti­dig har et en­stem­mig Stor­ting fle­re gan­ger ut­trykt at det er vil­je til å vi­der­føre den nors­ke ord­nin­gen. Det­te er til åpen­bar for­del for nors­ke bor­ge­re, og sti­mu­le­rer også til trygg spa­ring. En over­gang til EUS reg­ler vil mer enn hal­ve­re ga­ranti­ni­vå­et i nors­ke ban­ker.

I lø­pet av året må Nor­ge og EU bli enig om nes­te steg, et unikt høyt nivå for Nor­ge el­ler full har­mon­sie­ring med res­ten av Euro­pa. Det er åpen­bart at EU ikke vil va­ere en vel­dig lyt­ten­de mot­part i for­hand­lin­ge­ne når Bank Nor­we­gi­an brei­er seg ut i det euro­pe­is­ke bank­mar­ke­det med vil­kår som det av and­re ikke er lov å tilby. Bank Nor­we­gi­ans fram­ferd kan set­te punk­tum for en norsk sa­er­for­del og trygg­het.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.